Klicka här om du vill ha en kopia av våra regler och villkor för registrering online (totalt 58 sidor).
Regler och villkor

VILLKOR

De villkor som anges nedan kallas för "Guld-villkor". Guld-villkoren är de villkor som gäller för

(a) medlemsregistrering i Hertz Gold Plus Rewards, som ibland även kallas för "Programmet" ("Avtalsvillkoren för medlemsregistrering") och (b) hyra av fordon inom ramen för Programmet ("Hyresvillkoren för Gold Plus Rewards") för personer som registrerar sig för och deltar i Hertz Gold Plus Rewards.

Genom att delta i Programmet godkänner du de nu gällande Guld-villkoren och du är införstådd med att din medlemsregistrering och ditt deltagande i Programmet styrs och regleras av Guld-villkoren. Du kan få en kopia av Guld-villkoren genom att kontakta Hertz på telefonnummer + 1 888 999 4900 eller genom att skriva till Hertz på adress The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, USA. . Följande villkor gäller från och med den [30 augusti 2019].

Du accepterar och godkänner att du är bunden av nämnda Guld-villkor genom att klicka på "accepterar" eller genom att använda någon annan tillämplig metod för elektroniskt godkännande som är kopplad till dessa Villkor eller genom att du bokar eller hyr en bil med användning av ditt guldmedlemsnummer. Varje gång du hyr ett fordon genom programmet samtycker du till att ha tagit emot, läst, förstått och accepterat dessa villkor.

 

E-MEDGIVANDE.Per det datum du läser det här stycket intygar du för Hertz att din hård- och mjukvara uppfyller kraven för att få åtkomst till, ta emot och lagra elektroniska uppgifter och e-post. Du kan få en papperskopia av dessa Villkor genom att ringa +1 888 999 4900. Du kan återkalla ditt medgivande till elektronisk leverans av Villkoren genom att ringa +1 888 999 4900. Observera att om du återkallar ditt medgivande till att ta emot elektroniska uppgifter finns det en risk att du inte får dina hyrestjänster på avsedd nivå eller att din bokning kan komma att avbokas av Hertz. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter genom att ringa +1 888 999 4900 eller logga in på "Mitt konto" och uppdatera "Min profil". Genom att klicka på "Jag accepterar" eller en liknande knapp som avser dessa Villkor så godkänner du både Guld-villkoren och att ansökan om medlemsregistrering och bokning av hyrbil görs med elektronisk signatur.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING

DEL II. HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLA UTHYRNINGAR INOM HERTZ GOLD PLUS REWARDS

B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I USA OCH KANADA

C. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA)

D. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I AUSTRALIEN

E. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I NYA ZEELAND

F. KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR FÖRETAGS- OCH RESEBYRÅKONTON

G. REGLER OCH VILLKOR GILTIGA FÖRE DEN 24 OKTOBER, 2016.

 

 DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING

 

 

 1. Du har tagit emot, läst, förstått och godkänner de villkor, upplysningar och meddelanden som visas i Del I ("Villkor för registreringsavtal"), som gäller medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards ("Programmet") och programuthyrning där programtjänsten är tillgänglig. Från och med [30 augusti 2019] finns programmet tillgängligt i USA, Kanada, Mexiko, stor del av Europa, Israel, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Ditt registreringsformulär, tillsammans med dessa Villkor för registreringsavtal, utgör ditt avtal avseende din anmälan till Programmet och kallas ditt "Registreringsavtal". Du har också mottagit, läst, förstått och godkänner de villkor som visas nedan under rubriken Del II, inklusive "Del

   

II. Allmänna bestämmelser för alla uthyrningar inom Hertz Gold Plus Rewards" (de "Allmänna bestämmelserna"), "Del II. B.

Villkor för uthyrningar i USA och Kanada" (de "Nordamerikanska bestämmelserna"), "Del

II. C. Villkor för uthyrningar i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA)" ("EMEA-bestämmelserna"), "Del II. D. Villkor för uthyrningar i Australien", "Del II. E. Villkor för uthyrningar i Nya Zeeland" och "Del II. F. Kompletterande villkor för företags- och resebyråkonton" (alla villkor som anges under respektive rubrik kallas gemensamt för "Hyresvillkoren"). Om du vill ändra några av de val du har gjort i formuläret för ansökan om medlemsregistrering kan du göra det på det sätt som anges i avsnitt 2 nedan.

2. När du lämnar ditt samtycke erbjuder du dig att ingå avtal med det Hertzföretag som har angetts på formuläret för ansökan om medlemsregistrering ("Medlemsföretaget"). Medlemsföretaget förbehåller sig rätten att inte acceptera ditt erbjudande utan att behöva lämna någon förklaring. Om ditt erbjudande accepteras får du ett meddelande om att ditt erbjudande har accepterats av Medlemsföretaget. Du kan när som helst ändra ditt avtal om medlemsregistrering genom att uppdatera informationen eller ändra de val du gjort i ansökningsformuläret antingen via ett skriftligt meddelande till Medlemsföretaget eller via Hertz webbplats, http://www.hertz.se Ditt Avtal om medlemsregistrering, inklusive eventuella förändringar som du gjort i det, kallas din "Medlemsregistrering" för berörda länder som omfattas av avtalet. Om det erbjudande att ingå avtal som du gör när du lämnar ditt samtycke, accepteras av Medlemsföretaget så ersätter det avtalet alla tidigare avtal om medlemsregistrering som du har ingått och som har accepterats av Hertz för tiden före det nu aktuella avtalet för berörda länder. Den information som lämnas på ansökningsformuläret är frivillig. Dock förbehåller sig Medlemsföretaget rätten att avvisa ditt erbjudande att ingå avtal med Medlemsföretaget om du inte lämnar all information som begärs eller av något annat skäl. Se de Allmänna bestämmelserna för information om hur dina personuppgifter används.

3. När du hyr en personbil (exklusive last- och skåpbilar) men inklusive fordonstillbehör för aktuella fordon (en "Bil") med användning av Programmet kallas det Hertzföretag eller licenstagare som tillhandahåller Bilen för "Uthyrningsföretaget". Din Medlemsregistrering utgör, tillsammans de uthyrningsvillkor som gäller i det land där uthyrningen påbörjas (inklusive eventuella ändringar i villkoren som Medlemsföretaget från tid till annan har gjort enligt vad som föreskrivs i nämnda villkor) och den hyressammanställning eller det hyresavtal du får i din hand inklusive övriga dokument du undertecknat vid hyrestidens inledning, det avtal som reglerar hyresförhållandet mellan dig och Medlemsföretaget. Specificering av Uthyrningsföretag för varje enskild biluthyrning framgår av hyresdokumentet/avtalet för aktuell biluthyrning. Medlems- och Uthyrningsföretaget kallas gemensamt för "Hertz", "vi" eller "oss".

4. Tillgängliga tjänster inom Programmet kan komma att ändras på vissa platser. Bokningar inom ramen för Hertz Gold Plus Rewards måste göras minst två (2) timmar före uthyrningens början.

5. Du intygar att den information som du har lämnat i din ansökan om medlemsregistrering är sann, korrekt och fullständig. Dina val av tilläggstjänster i din ansökan (där sådana finns tillgängliga) och val av biltyp (förutsatt att önskat fordon finns tillgängligt vid bokningen) gäller för samtliga hyrbilsbokningar du gör inom ramen för Programmet. Dock har du möjlighet att ändra dina val för en viss uthyrning vid uthyrningens början och du kan välja en annan biltyp när du gör din bokning. OBS: För uthyrningar på vissa platser kan det hända att vissa tilläggstjänster inte finns tillgängliga enligt vad du kan ha angett i samband med en förhandsbokning. I så fall kan hyresdokumentet/avtalet ange att du har avstått från sådana tjänster även om du i din ansökan uttryckligen önskat dem. Det är möjligt att du kan köpa sådana tjänster vid uthyrningens början även om de inte var tillgängliga vid förhandsbokningen.

6. Du ger Hertz rätten att debitera samtliga dina kostnader för bilhyra inom ramen för Gold Plus Rewards på det konto-, kredit-eller betalkort som är först i listan i din ansökan om medlemsregistrering (med förbehåll för hur en sådan lista från tid till annan kan komma att ändras på det sätt som anges i avsnitt 2 ovan) och som har den kontotäckning som, beroende på situationen, kan krävas för att få hyra på den aktuella platsen.

7. Du lovar att omgående meddela Medlemsföretaget om ditt Hertz Gold Plus Rewards-kort, Hertz-kreditkort, #1-klubbnummer eller något annat av de kontokort som du har listat i din ansökan om medlemsregistrering har kommit bort, blivit stulet eller avaktiverats eller om du misstänker att något av dem används utan din tillåtelse. Du förstår mot bakgrund av Programmets speciella karaktär att denna skyldighet är en viktig angelägenhet.

8. Du kan när som helst under året skriftligen meddela Medlemsföretaget att du vill avsluta ditt medlemskap i Gold Plus Rewards. Hertz förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken anledning som helst och utan föregående meddelande säga upp eller tillfälligt stänga av ditt medlemskap.

9. Hertz kan utifrån angivna kriterier eller utan kriterier, välja att uppgradera dig till Platinamedlemskap. Om du inte begär att bli borttagen från Platinaprogrammet inom 30 dagar efter det att du har fått meddelande om uppgraderingen eller använder ditt Platinamedlemsnummer för att boka eller hyra en bil, ska du anses ha samtyckt till de Platina-villkor som anges här. Guld-villkoren gäller fortfarande för alla Guld-uthyrningar och för ditt medlemskap i Gold Rewards-programmet. Om du har uppgraderats från Guld till Platina gäller alltjämt dina tidigare gjorda områdes- och landsspecifika val. Om du inte har gjort några val eller ansökt om medlemsregistrering för ett visst land eller område betyder det att du är Platinamedlem men att du inte har angett några val för ifrågavarande land eller region. Hertz kan utifrån angivna kriterier eller utan kriterier välja att nedgradera dig från Platina till Guld. Det kan finnas begränsningar för hur lång tid du kan vara Platinamedlem. Efter en nedgradering till Guldmedlemskap gäller aktuella Guld-villkor för ditt medlemskap och för bilhyror som görs med ditt Guldmedlemsnummer.

10. För bosatta i USA:

SKILJEDOMSREGEL

DETTA AVTAL KRÄVER ATT TVISTER LÖSES GENOM SKILJEDOM ELLER SOM ETT SMÅMÅLSFÖRFARANDE OCH INTE SOM EN JURYRÄTTEGÅNG I DOMSTOL ELLER GRUPPTALAN. NÄR DU INGÅR AVTALET ACCEPTERAR DU SKILJEDOMSREGELN. Med undantag för krav på skadestånd för egendomsskada, personskada eller dödsfall, SKA ALLA TVISTER MELLAN DIG OCH OSS ("OSS" OCH "VI" AVSER HERTZ CORPORATION/HERTZ, VÅRT MODERBOLAG ELLER VÅRA FILIALER OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER OCH ANSTÄLLDA SAMT EVENTUELLA FÖRSÄLJNINGSOMBUD OCH TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLER UTHYRNINGSTJÄNSTER) SKA ENDAST LÖSAS GENOM SKILJEDOM ELLER SMÅMÅLSFÖRFARANDE. GRUPPTALAN I SKILJEDOMSTOL ELLER ALLMÄN DOMSTOL ÄR INTE TILLÅTNA DU OCH HERTZ AVSÄGER ER RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER DELTAGANDE I GRUPPTALAN, SOM GRUPPREPRESENTANT ELLER GRUPPMEDLEM. Du och vi står fortfarande fria att ta upp eventuella problem med statliga myndigheter. Denna skiljedomsregel har en bred tillämpning och inkluderar, utan begränsning, alla krav i samband med relationen eller kommunikationen mellan oss vare sig dessa har sin grund i avtal, skadestånd utanför avtalsförhållande, lag, bedrägeri, oriktig framställning, rättmätigt krav eller annan juridisk grund Skiljedomsregeln regleras av bestämmelserna i Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 och följande. I varje skiljedomsförfarande enligt denna skiljdomsregel, ska alla frågor kunna lösas av skiljedomaren, inklusive fastställande av skiljedomstolens jurisdiktion, och skiljedomaren ska hantera alla invändningar vad gäller förekomsten, omfattningen eller giltigheten av denna skiljedomsregel. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i det land där du har din faktureringsadress, om inget annat har avtalats. Den amerikanska skiljedomsföreningen ("AAA") ska handlägga samtliga skiljedomsförfaranden enligt gällande regler för skiljedomsförfaranden för konsumenter ("Reglerna"). Reglerna finns att tillgå på www.adr.org. Du eller vi kan inleda skiljedomsförfarandet genom att lämna en skriftlig begäran om skiljedom till den andra parten (till oss, Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Att: Arbitration (skiljedom)) med två kopior av begäran till AAA. Om ditt krav är ett lägre belopp än 10 000 USD ersätter vi dig för ansökningskostnaden till AAA. Skiljedomaren kan fatta beslut om föreläggande, liksom tillerkänna ett belopp men bara till förmån för den som har ansökt och i enlighet med anspråket. En skiljedom som tillerkänner ett belopp kan klandras i behörig domstol. Ett skiljedomsbeslut och en dom som bekräftar beslutet gäller bara för parterna i målet och kan inte tillämpas i något annat juridiskt mål utan endast för att verkställa den aktuella skiljedomen. Skiljedomaren får endast behandla en persons yrkande åt gången och får inte handlägga någon gemensam talan eller grupptalan. OM DU INTE GODKÄNNER NÄMNDA SKILJEDOMSREGEL MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA OSS INOM 30 DAGAR EFTER DET ATT DU HAR TAGIT DEL AV AVTALET GENOM ATT SKICKA E-POST TILL OSS PÅ no.arbitration@Hertz.com ELLER VIA POST TILL Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Att: Legal Department (juridikavdelningen).Uppge då namn, adress, bokningens ID-nummer eller hyresavtalsnummer (om det finns) och ett tydligt uttalande om att du inte godkänner skiljedomsregeln. Om du tidigare har meddelat Hertz att du har valt bort skiljedomsförfarande, behöver du inte göra det på nytt.

11. För bosatta i USA: Om en behörig domstol fastställer att skiljedomsregeln i avsnitt 10 ovan inte kan tillämpas, gäller följande: Beträffande din medlemsregistrering i Programmet (i motsats till den hyra som du kan ha genomfört inom Programmet) så accepterar du oåterkalleligt och villkorslöst att underkasta dig den lagstiftning som tillämpas i delstaten Florida. Du accepterar också att de delstatliga och federala domstolarna i Lee County i Florida ska ha jurisdiktion grundad på parterna i målet och du avstår från att motsätta dig denna regel. Om någon regel i din Medlemsregistrering eller i ett hyresavtal inom Programmet strider mot någon lag eller förordning i en jurisdiktion, ska regeln ändras så att den anses kunna gälla även i den jurisdiktionen och ska (i den utsträckning det medges enligt den lag som gäller där) anses vara förenlig med sådan lag. Om det inte går att ändra regeln, ska den anses vara upphävd, vilket inte ska anses påverka övriga delar i din medlemsregistrering eller i aktuellt hyresavtal inom Programmet, vilka ska fortsätta att gälla fullt ut. Om någon regel i din medlemsregistrering eller aktuellt avtal inom Programmet anses vara så allmänt hållen att den inte går att tillämpa i någon jurisdiktion, ska nämnda regel tolkas så att den ändå ska kunna tillämpas i den jurisdiktionen (i den utsträckning det medges enligt den lag som gäller där).

 1. FÖLJANDE INFORMATION GÄLLER DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV EN BIL SOM DU HYR I USA ELLER KANADA MED ANVÄNDNING AV DITT GULDMEDLEMSKAP. MER DETALJERAD INFORMATION FINNS I PARAGRAF 4 I DE NORDAMERIKANSKA VILLKOREN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM FRAMGÅR I PARAGRAF 4 I DE NORDAMERIKANSKA VILLKOREN ÄR DU ANSVARIG FÖR SAMTLIGA SKADOR PÅ BILEN OAVSETT ORSAK OCH VEM SOM HAR ORSAKAT SKADAN. FÖR HYROR I USA OCH KANADA ERBJUDER HERTZ LDW. OM DU GODKÄNNER LDW, SOM INTE ÄR EN FÖRSÄKRING, KOMMER HERTZ INTE ATT HÅLLA DIG ANSVARIG FÖR SKADOR OCH FÖRLUSTER PÅ BILEN, DOCK MED TILLÄMPNING AV VISSA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS I PARAGRAFERNA 4 (d), 4 (e) och 5 I DE NORDAMERIKANSKA VILLKOREN. I DELSTATER DÄR FÖRSÄLJNINGEN AV LDW ÄR REGLERAD GÄLLER DEN LAGEN FÖR DITT ANSVAR FÖR SKADOR OCH FÖRLUSTER PÅ BILEN. LDW FÖRUTSÄTTER ATT TILLÄGGSAVGIFT BETALAS. FRÅN OCH MED DEN 1 JUNI 2019 ÄR AVGIFTEN FÖR LDW PÅ DE FLESTA PLATSER I USA MELLAN 9,00 OCH 99,99 USD FÖR VARJE FULLSTÄNDIG ELLER DEL AV UTHYRINGSDAG BEROENDE PÅ VAL AV BILKLASS OCH

   

TILLVERKARENS REKOMMENDERADE PRIS FÖR BILEN. EN SÄRSKILD FÖRHÖJD LDW-AVGIFT UTGÅR FÖR VARJE HEL DAG ELLER DEL AV DAG FÖR VISSA LYXBILAR. I KANADA ÄR AVGIFTEN MELLAN 8 OCH 38,99 CAN$ BEROENDE PÅ BILKLASS OCH OM DET FINNS AVDRAGSMÖJLIGHET. EN SÄRSKILD HÖGRE LDW TAS UT FÖR VISSA LYXBILAR. ALLA AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. DIN (ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) FÖRSÄKRING TÄCKER HELA ELLER DELAR AV DITT (ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN.

13. OBS: MOT EN EXTRA KOSTNAD KAN DU ENLIGT AVTALET KÖPA EN SKADEFÖRSÄKRING SOM TÄCKER DITT ANSVAR FÖR SKADOR PÅ HYRBILEN. DU BÖR NOGA ÖVERVÄGA OM DU SKA KÖPA NÄMNDA FÖRSÄKRING OM DU HAR ETT FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR TRAFIKOLYCKOR GENOM DITT KREDITKORT ELLER OM DU KAN ANVÄNDA FÖRSÄKRINGSSKYDDET FÖR DIN EGEN BIL. INNAN DU BESLUTAR DIG FÖR ATT KÖPA DEN ERBJUDNA SKADEFÖRSÄKRINGEN BÖR DU KONTROLLERA OM DU KAN ANVÄNDA DIN EGEN FÖRSÄKRING OCH VILKEN SJÄLVRISK SOM I SÅ FALL KAN VARA TILLÄMPLIG. DU BÖR OCKSÅ KONTROLLERA OM DET FINNS ETT SKYDD GENOM DET KREDITKORT SOM DU ANVÄNDER FÖR BILHYRAN ELLER OM DET KAN FINNAS NÅGOT ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD OCH VAD DE VILLKOREN I SÅ FALL SÄGER. KÖP AV SKADEFÖRSÄKRING ÄR INTE OBLIGATORISKT OCH DU HAR RÄTT ATT AVVISA ERBJUDANDET.

14. HERTZ ERBJUDANDE OM FÖRSÄKRINGSSKYDD KAN KOMMA ATT INNEBÄRA ATT FÖRSÄKRINGSSKYDDET BLIR DUBBELT, OM HYRESTAGAREN REDAN HAR EN PRIVAT BILFÖRSÄKRING ELLER ANNAN FÖRSÄKRING. ETT KÖP AV SÅDANT FÖRSÄKRINGSSKYDD ÄR INTE KRAV FÖR ATT FÅ HYRA BIL.

15. VARNING: FÖR UTHYRNINGAR I DISTRICT OF COLUMBIA: DEN SOM INTE ÅTERLÄMNAR EN BIL ENLIGT VILLKOREN I HYRESAVTALET KAN DÖMAS TILL UPP TILL 3 ÅRS FÄNGELSE.

16. Såvida hyrestagaren inte väljer att avstå från den måste en hyrestagare i Miami­Dade county vara utrustad med en officiellt godkänd besökskarta. Den finns på alla Hertz uthyrningsställen i Dade county. Varje hyrestagare måste antingen bekräfta mottagande av kartan eller välja att avstå från den. Genom att lämna ditt samtycke avstår du härmed från att utrustas med den aktuella kartan.

17. OBS: OM DU HAR ETT KROCKSKYDD I DIN EGEN BILFÖRSÄKRING SOM ÄR UTSTÄLLD I LOUISIANA, SÅ AVSER DITT KROCKSKYDD AUTOMATISKT HYRFORDON ENLIGT R.S. 22: 1296. ÄVEN OM DU INTE HAR BILFÖRSÄKRING I LOUISIANA ÄR DET INTE OBLIGATORISKT MED SKADEFÖRSÄKRING FÖR HYRBIL OCH DET GÅR ATT AVSTÅ IFRÅN DEN. DETTA AVTAL HAR ETT ERBJUDANDE OM EN SKADEFÖRSÄKRING MOT EN EXTRA KOSTNAD SOM TÄCKER DITT ANSVAR FÖR SKADOR PÅ FORDONET. INNAN DU BESTÄMMER DIG FÖR SKADEFÖRSÄKRINGEN BÖR DU ÖVERVÄGA OM DIN VANLIGA BILFÖRSÄKRING ERBJUDER ETT SKYDD FÖR SKADOR PÅ HYRBILEN OCH HUR STORT SJÄLVRISKBELOPPET ÄR I SÅDANT FÖRSÄKRINGSSKYDD.

18. Enligt lagarna i delstaten Minnesota måste en personbilsförsäkring (1) skydda den uthyrda bilen mot skada och förlust av fordonet och (2) utvidga försäkringen så att den täcker ekonomiska förluster, självriskeliminering och skydd för oförsäkrade och underförsäkrade hyrestagare. Ett köp av kostnadsreducering eller liknande produkt som finns tillgängligt i Avtalet om medlemsregistrering är alltså inte nödvändigt. Dessutom är ett köp av en extra ansvarsförsäkring inte nödvändigt om din bilförsäkring har tecknats i Minnesota, såvida du inte vill ha ett skydd som går utöver det belopp som anges i ditt avtal om personbilsförsäkring.

19. MEDDELANDE TILL BOSATTA I TEXAS OM KOSTNADSREDUCERING MOT EN EXTRA AVGIFT ERBJUDER HYRESAVTALET EN EXTRA KOSTNADSREDUCERING SOM SKA TÄCKA HELA ELLER DELAR AV DITT ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN. INNAN DU BESTÄMMER DIG FÖR KOSTNADSREDUCERINGEN BÖR DU ÖVERVÄGA OM DIN EGEN BILFÖRSÄKRING ELLER DITT KREDITKORTSAVTAL TILLHANDAHÅLLER SKYDD MOT SKADA OCH FÖRLUST PÅ HYRBIL OCH BEDÖMA HUR STORT SJÄLVRISKBELOPPET ÄR I DIN EGEN FÖRSÄKRING. ATT KÖPA KOSTNADSREDUCERING ÄR INTE OBLIGATORISKT. KOSTNADSREDUCERINGEN ÄR INGEN FÖRSÄKRING.

I SAMBAND MED BILHYROR I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA) erbjuder Hertz ett antal extratjänster mot en ytterligare avgift per dag. Om du väljer Stöldskydd (TP) kan det begränsa ditt ansvar för skada och förlust på bilen inklusive dess delar och tillbehör som har drabbats av stöld, försök till stöld eller skadegörelse mot en fast och ej förhandlingsbar självrisk som anges i hyressammanställningen. Om du väljer Kostnadsreducering vid vagnskada (CDW) så begränsar den ditt ansvar för skada på och förlust av bilen, dess tillbehör och delar som inte härrör från stöld, försök till stöld och skadegörelse, till en oundviklig självrisk för varje separat incident enligt vad som anges i hyressammanställningen. Som ett alternativ till TP och CDW kan du välja Storolycksskydd (SC), som inte finns tillgängligt i vissa länder för uthyrningar som hänför sig till vissa CDP-nummer. Du får då fördelarna med både CDW och TP och ditt ansvar för självrisken elimineras då helt. Om du väljer SC och det inte finns tillgängligt för din bilhyra får du i förekommande fall Själriskeliminering vid storolycka (SCDW) och TP. Om inte SCDW heller finns tillgänglig får du CDW och TP. Om du får SCDW, får du fördelarna med CDW och ditt ansvar för självrisken i CDW elimineras då helt (medan en självrisk kan kvarstå för TP). FÖRDELARNA MED TP, CDW, SCDW OCH SC KAN UPPHÄVAS FÖR EN VISS BILUTHYRNING OM DU ANVÄNDER BILEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT PARAGRAFERNA 2 OCH 5 I EMEA-VILLKOREN ELLER OM DU ELLER DEN BEHÖRIGE FÖRAREN HAR ORSAKAT SKADAN ELLER STÖLDEN AVSIKTLIGT ELLER GROVT OAKTSAMT. Innan du bestämmer dig för att köpa TP och/eller CDW eller SC bör du överväga om du har någon annan försäkring som erbjuder ett skydd för förlust och skada på bilen och hur de villkoren är utformade (inklusive vilka begränsningar och självrisker de har). Personförsäkring/personolycksfallsförsäkring (PI/PAI) finns att tillgå mot en extra daglig kostnad och den ger vissa ersättningsförmåner för dig och dina passagerare vid en dödsolycka. Beroende på i vilket land bilhyran inleds kan PI/PAI också ge ersättningsförmåner vid varaktiga funktionshinder, vissa skador, vissa medicinska utgifter och kostnader i samband med akutsjukvård och/eller skada på eller stöld av personliga tillhörigheter (inklusive bagage) under hyrestiden.

20. För uthyrningar i Australien, ska Hertz med tillämpning av ett antal undantag i hyresavtalet som har samband med termerna förbjuden användning, förbjudna personer och fullt ansvar för användning, ansvara för skador och förlust på bilen med undantag för de första 3 300 AUD (inklusive moms) av självrisken (ADE) eller något annat belopp som specificerats i hyresavtalet. Ytterligare självrisker på 2 200 AUD (inklusive moms) kan gälla för skador efter en singelolycka och för vattenskador (andra skador än de som har uppkommit genom en total eller delvis nedsänkning i vatten) eller för någon annan summa som anges i hyresavtalet utöver ADE som anges i tilläggsvillkoren. Ett extra fullvärdesskydd (MAX) erbjuds för 34,90 AUD (inklusive moms) per hyresdag eller del av dag eller något annat belopp som anges i hyresavtalet. MAX innebär, med undantag för skador vid singelolyckor, vattenskador (som inte uppkommit genom en total eller delvis nedsänkning i vatten) eller om fordonet framförts av en obehörig förare, att ditt ansvar begränsas gentemot Hertz för skador som uppstår under hyresperioden till följd av uthyrningen eller din användning av bilen (inklusive däcks- och/eller vindrutetorkarskador) till det ADE-belopp som anges i hyresavtalet. Tillkommande självrisker för singelolycka och vattenskada eller ditt ansvar om bilen körs av en icke behörig förare, kan inte reduceras genom att köpa MAX eller AER. Andra försäkringsalternativ för hyrestagaren kan finnas på platser som deltar i Programmet. För uthyrningar i Nya Zeeland, ansvarar du för de första 2 812,50 NZD (inklusive moms) för fordonsgrupperna B till F och 3 375,00 NZD (inklusive moms) för fordonsgrupperna H till M eller andra belopp som anges i hyresavtalet för skada och förlust på bilen, som finns angivna i det försäkringsskydd som specificerats i artikel 10 i de villkor som reglerar Gold Plus Rewards-uthyrningar på Nya Zeeland. Detta gäller inte för skada och förlust till följd av brand eller stöld eller konvertering eller försök till stöld eller konvertering av fordonet. Nämnda ansvar kan reduceras till 0 NZD genom att köpa en extra Självriskeliminering som kostar 24,75 NZD (inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna B till F och 28,12 NZD (inklusive moms) för fordonsgrupperna H till M. Hertz Nya Zeeland erbjuder Försäkringspaket för hyrestagare (PKG) som kombinerar AER med fördelarna med Personskadeförsäkring (PAI) och Skydd för personliga tillhörigheter (PEC). PKG erbjuds för 33,75 NZD (inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna B till F och 37,12 NZD (inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna H till M. Alla priser, självrisker och reducerade belopp anges per den 1 juni 2016 och de kan ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på pris och fordonsalternativ. Alla priser kan omfattas av tillägg för hämtning på flygplats eller administrativa avgifter på de platser som omfattas av Programmet.

21. Följande gäller för bosatta i Australien: Du lämnar ditt medgivande till att Hertz inhämtar kreditupplysning från berörda kreditinstitut för att bedöma din ansökan om medlemsregistrering i Programmet och bedöma dina ansökningar om att få hyra bil hos Hertz och för att hantera dina bilhyror. Du samtycker också till att Hertz lämnar information om dig till kreditupplysningsföretag så att dessa kan göra en kreditbedömning av dig och så att kreditupplysningsföretagen kan upprätta eller lagra filer som innehåller information om dig. Informationen kan innehålla dina personuppgifter, att du har ansökt om medlemsregistrering i Programmet eller att du har ansökt om att få hyra eller har hyrt bilar av Hertz eller detaljer om betalningar du är skyldig Hertz som är mer än 60 dagar gamla och som blivit föremål för indrivning eller information om att du enligt Hertz uppfattning brutit allvarligt mot kreditbestämmelserna eller ställt ut checkar utan täckning för belopp på 100 AUD eller mer, som har nekats inlösen mer än en gång. Du tillåter också att Hertz utbyter information om dig med finansföretag som nämns i en kreditupplysning, eller som nämns i din ansökan om medlemsregistrering i Programmet, eller för att Hertz vill kunna bedöma dina ansökningar om att hyra bil hos Hertz, hantera dina bilhyror, meddela andra finansföretag om utebliven betalning eller utbyta information med andra finansföretag om dina fordonshyror hos Hertz där du brister i betalning hos nämnda finansföretag eller för att bedöma din kreditvärdighet. Det kan omfatta all sorts information om din kreditvärdighet, kreditrating, kredithistorik eller kreditförmåga som finansföretag får utbyta enligt gällande sekretesslagstiftning (Privacy Act).

DEL II. SÄRSKILT OM HYRESVILLKOREN FÖR GOLD PLUS REWARDS

DEL II. A. ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR ALLA UTHYRNINGAR INOM HERTZ GOLD PLUS REWARDS

AVTAL. AVTALSPARTER

De villkor som anges i denna del II. A. gäller för alla bokningar och uthyrningar du gör inom ramen för Programmet.

För att hyra inom ramen för Programmet måste du vara registrerad för Programmet i det land där bilhyran påbörjas. I din bokning måste du ange ditt medlemsnummer i Programmet och bilhyran måste påbörjas på en plats där Programtjänsten finns tillgänglig. Alla byten av bilar som hyrs inom ramen för Programmet, samt förlängningar av hyresperioden som har godkänts av Hertz, ska också anses som uthyrningar inom Programmet. Lastbilar och skåpbilar ingår inte i Programmet.

Uthyrningar som görs utanför Programmet styrs och regleras av de hyresvillkor som gäller vid det hyrbilskontor där uthyrningen äger rum, som du får del av när uthyrningen påbörjas (de är inte samma som dessa Hyresvillkor). Dock, om Hyresvillkoren vid det hyrbilskontor där uthyrningen påbörjas är mindre toleranta beträffande vilka personer som får hyra bil, jämfört med motsvarande villkor för hyra inom Programmet vid det aktuella hyrbilskontoret, så kan hyrestagare som har registrerats för hyra inom Programmet i det land där hyrbilskontoret är beläget ta del av de mer generösa villkoren även när de hyr en bil utanför Programmet. I fall då bilar hyrs i USA och Kanada av hyrestagare som har registrerats för hyra inom Programmet i nämnda länder kan hyrestagarens make/maka eller sambo köra bilen utan att behöva registrera sig som ytterligare behörig förare eller betala en avgift, dock förutsatt att han/hon är minst 25 år gammal och innehar körkort i en jurisdiktion som Hertz godkänner.

När du hyr en personbil för privat bruk, inklusive alla dess delar (en "Bil") med hjälp av Programmet (en "hyra inom Programmet") kallas det Hertzföretag eller den licenstagare som tillhandahåller Bilen för "Uthyrningsföretaget". När du hyr inom Programmet får du ett skriftligt dokument (kallat "Hyressammanställning" eller "Hyresavtal") som närmare beskriver uthyrningen och anger vilket företag som är Uthyrningsföretag. Hyressammanställningen/Avtalet kan också innehålla annan information om hyra av bil i den jurisdiktion där bilhyran påbörjas. Det avtal som styr och reglerar en sådan uthyrning (det aktuella "Avtalet") består av (i) de angivna Guld-villkoren, enligt den senaste lydelsen från Hertz enligt vad som anges i "Upphävande eller ändring av villkor" nedan, och (ii) Hyressammanställningen/Avtalet, samt (iii) eventuella ytterligare dokument som du kan behöva underteckna när du hyr bilen. Avtalet är ett avtal mellan dig å ena sidan och Uthyrningsföretaget å den andra. Med orden "Hertz", "vi" och "oss" menas det Registrerande företaget och Uthyrningsföretaget.

Om du hyr en bil inom ramen för Programmet och din Registrering innehåller ett rabattprogram över disk (CDP)-nummer och/eller du begär att en prisplan ska gälla "vid förfrågan" för din bilhyra (kallas även att ange en "RQ-kod") så kan villkoren i CDP-programmet och prisplanen "vid förfrågan" komma att strida mot varandra eller mot någon annan information i din Registrering. (Till exempel kan din prisplan "vid förfrågan" säga att planen ska vara en "totalprisplan" som innehåller en skadereducering medan du i din Registrering eller CDP anger att du avstår från skadereducering). I ett sådant fall ger du Hertz rätten att i bästa samförstånd lösa motsägelsen, förutsatt att motsägelsen nämns i Hyressammanställningen/Avtalet som du får vid uthyrningens början och Hertz roll i lösningen av densamma. Om du vill ändra några tilläggstjänster som beskrivs i Hyressammanställningen/Avtalet kan du meddela ditt beslut till Hertz representant i början av hyresperioden och be denne göra de ändringar du önskar.


ÖVERLÅTELSE OCH DELEGERING

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter som medlem i Programmet eller dina rättigheter eller skyldigheter i något avtal som styr och reglerar någon hyra inom Programmet. Det Medlemsregistrerande företaget förbehåller sig rätten att genomföra sina skyldigheter enligt din medlemsregistrering och samtliga uthyrningar inom ramen för Programmet med hjälp av partnerföretag och licenstagare i länder där uthyrningarna påbörjas och du lämnar härmed ditt medgivande till att sådana partnerföretag eller licenstagare genom delegering får använda sig av någon eller samtliga av det Medlemsregistrerande företagets rättigheter i samband med sådana uthyrningar.

UPPHÄVANDE ELLER ÄNDRING AV VILLKOR

Inget villkor som finns intaget i något avtal som styr och reglerar någon hyra inom Programmet får upphävas eller ändras såvida det inte görs i skriftlig form och undertecknats av en uttryckligen befullmäktigad representant för Hertz. Såvida det inte framgår av dessa Hyresvillkor har bilhyresrepresentanter inte rätt att upphäva eller ändra något villkor i en hyra inom Programmet. Villkoren i angivna hyresvillkor eller i din medlemsregistrering kan revideras eller kompletteras från tid till annan av Hertz som meddelar dig om sådana förändringar. Det förutsätts att du tagit del av ett sådant meddelande om det har sänts till den adress som du har angett vid din Medlemsregistrering eller på annat sätt lämnat till Hertz. Om tillämplig lag tillåter att sådana meddelanden kan skickas med giltig verkan med elektroniska metoder (till exempel med e-post) som du har lämnat vid din Medlemsregistrering, ska det antas att du har tagit del av ett sådant meddelande som har skickats till den e-postadress som du har lämnat vid din Medlemsregistrering eller på annat sätt lämnat till Hertz. Om du fortsätter att vara medlem i Programmet eller hyr eller bokar bil inom ramen för Programmet efter det att regeländringar har trätt i kraft, anses du ha godkänt ändringarna. Nämnda hyresvillkor kan också ändras av Hertz från tid till annan utan föregående meddelande till dig om ändringen görs (i) för att förtydliga hyresvillkoren i något avseende, för att rätta eller komplettera någon regel i villkoren som är oförenlig med någon annan regel eller för att lägga till en regel vad gäller frågor och angelägenheter som har aktualiserats och som är förenlig med reglerna förutsatt att ändringen inte påverkar dig negativt, eller (ii) för att ändra, ta bort eller lägga till en regel i den utsträckning det behövs för att dessa Hyresvillkor ska vara förenliga med gällande lagstiftning. Nämnda Hyresvillkor, i senaste lydelse enligt Hertz kan på begäran erhållas från Hertz, genom att kontakta oss på telefon + 1-888-999-4900 eller genom att skriva till Hertz på adressen Hertz, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, USA och på vår webbplats http://www.hertz.se. Information om ändringar i hyresvillkoren och ändringar i kalifornisk lag om hyresavtal efter datumet för den senaste omskrivningen av hyresvillkoren lämnas efter skriftlig förfrågan till någon av adresserna som har angetts i meningen ovan. Informationen finns också tillgänglig på http://www.hertz.se. Du kan se hyresvillkoren med ovan nämnda ändringar på http://www.hertz.se genom att på ett enkelt sätt (a) logga in som medlem och sedan (b) klicka på "MITT KONTO" och sedan (c) klicka på "Villkor". Du kan när du vill ändra dina val i din Medlemsregistrering vad gäller fordonsklass, tilläggstjänster och/eller kreditkortsinformation genom att skriva till det Medlemsregistrerande företaget eller gå in på vår webbplats.

TILLÄMPLIG LAG

Om behörig domstol anser att skiljedomsregeln i Guld-villkoren eller Hyresavtalet inte är tillämplig, eller om rätt jurisdiktion, som den beskrivs nedan, inte verkställer skiljedomar, ska följande paragrafer enligt "Tillämplig lag" gälla.

Med avseende på varje hyra inom Programmet som du har ingått så börjar materiell rätt, i den jurisdiktion där uthyrningen påbörjas, att tillämpas, dock utan tillämpning av dess lagvalsregler. Du samtycker oåterkalleligt och villkorslöst till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktionen. Vad gäller din Medlemsregistrering eller ditt medlemskap i Programmet gäller (till skillnad från uthyrning inom Programmet som du har ingått) att lagarna i den jurisdiktion där det Medlemsregistrerande företaget har sitt säte ska tillämpas och att du oåterkalleligt och villkorslöst underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktionen.

Om någon regel i din Medlemsregistrering eller i ett avtal som styr och reglerar hyra inom Programmet strider mot gällande lag eller föreskrift i en jurisdiktion, ska regeln anses anpassad till den jurisdiktionen (dock endast i den utsträckning som tillåts av lagen) och förenlig med nämnda lagar och föreskrifter eller, om en anpassning inte är möjlig, ska den upphöra att gälla, vilket inte ska påverka övriga delar av din Medlemsregistrering eller något annat avtal, som ska fortsätta att gälla fullt ut. Om någon regel anses så allmänt hållen att den inte kan verkställas i en jurisdiktion så ska regeln tolkas så att den ändå är tillräckligt tydlig för att kunna verkställas i en sådan jurisdiktion (endast i den utsträckning som tillåts av gällande rätt).

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT DET ÄR OLÄMPLIGT AV DIG ATT BEGÄRA STÄMNING BETRÄFFANDE DITT MEDLEMSKAP I PROGRAMMET ELLER NÅGON HYRA INOM PROGRAMMET MOT NÅGON ANNAN ENHET ÄN MEDLEMSFÖRETAGET ELLER, MED AVSEENDE PÅ EN VISS HYRA INOM PROGRAMMET, VEDERBÖRANDE UTHYRNINGSFÖRETAG SÅVIDA INTE ETT ANNAT FÖRETAG TILLHANDAHÅLLER ELLER UNDERLÄTTAR SÅDAN UTHYRNING.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Du bekräftar att du är medveten om att Hertz har en sekretesspolicy för hyreskunder ("Sekretesspolicyn") som reglerar hur personuppgifter för kunder och potentiella kunder hos Hertz och dess dotterbolags biluthyrningsverksamhet ska behandlas. En fullständig kopia av Sekretesspolicyn finns på Hertz.com eller på följande länk: Sekretesspolicy. Du kan också få en kopia av Sekretesspolicy genom att skriva till ansvarig chef för sekretesstjänster (Privacy Services) på någon av de adresser som visas ovan. När du lämnar dina personuppgifter till Hertz tillåter du att uppgifter om dig insamlas och lagras samt att du har rätt att begränsa viss användning, vilket inkluderar att du har rätt att få åtkomst till och rätta sådana uppgifter. Du är medveten om datasäkerhetsrisker och samtycker till att vidta åtgärder för att hjälpa Hertz att skydda sådana uppgifter. Du accepterar att Hertz kan ändra i Sekretesspolicyn i framtiden.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Hertz tilläggstjänster kan när som helst och utan föregående meddelande upphöra eller ändras och de är även föremål för prisändringar och lokal tillgänglighet. Läs igenom Hyressammanställningen/Avtalet som du får vid varje hyresperiods början. Du kan välja olika tilläggstjänster bland de som anges i din Medlemsregistrering genom att konsultera en Hertzrepresentant om ditt beslut i början av en hyresperiod, så att Hertzrepresentanten kan ändra Hyressammanställningen/Avtalet så att de avspeglar dina val.

BETALNINGAR TILL FÖRMEDLARE

Om du hyr en bil via en resebyrå, Internetresebyrå, mäklare eller annan förmedlare som agerar för din räkning, kan Hertz betala kommission eller annan ersättning till förmedlaren som kompensation för dess arbete. Kompensationen kan delvis beräknas på de affärsvolymer som bokas hos Hertz. Vill du veta mer om sådana kompensationer, kan du kontakta förmedlaren.

ELEKTRONISK LEVERANS AV BEKRÄFTELSER, TRANSAKTIONSUPPDATERINGAR, HYRESAVTAL OCH KVITTON

När du lämnar din e-postadress till oss och deltar i Programmet tillåter du att få elektroniska meddelanden skickade till din e-postadress som du har registrerat hos Hertz eller annan e-postadress som du har lämnat senare.Du kan välja bort e-marknadsföring på hertz.com eller genom att klicka på "Avbeställ"-länken som finns i all e-postreklam. Om du avbeställer eller väljer bort så påverkar det marknadskommunikationen men inte verksamhets- eller transaktionsrelaterade meddelanden som du får som en del av hyran eller någon annan transaktion med Hertz.

Du tillåter också att dina hyresavtal och kvitton på bokningar och uthyrningar som du har gjort mejlas till dig hellre än att du får dem på papper eller annan hårdkopia.

 DEL II. B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I NORDAMERIKA

Villkor som tas upp i denna Del II. B. ("Villkor i Nordamerika") gäller alla uthyrningar inom Hertz Gold Plus Rewards som inleds i USA och Kanada, med separata villkor som gäller uthyrningar som inleds i Mexiko. Alla hänvisningar i denna Del II. B. till numrerade paragrafer och underparagrafer avser dessa Nordamerikanska villkor.

 

1. INNEBÖRDEN AV DETTA AVTAL

Du får bara en tillfällig nyttjanderätt som låter dig använda Bilen på det sätt som är tillåtet enligt detta Avtal. Du är medveten om att bilen ägs av Hertz. Ingen annan än Hertz får överlåta bilen eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Alla försök att överlåta eller hyra ut Bilen i andra hand av någon annan än Hertz är ogiltiga. Varken du eller några andra behöriga förare representerar Hertz. Ingen får lämna service på eller reparera Bilen utan föregående uttryckliga medgivande från Hertz. HERTZ LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE NÅGON GARANTI VAD GÄLLER NYTTA OCH SÄLJBARHET ELLER ATT BILEN ÄR LÄMPAD FÖR ETT VISST SYFTE.

2. VEM SOM FÅR KÖRA BILEN

Endast du och följande personer får köra bilen med din tillåtelse, under förutsättning att de uppfyller kraven som anges i följande mening ("Behöriga förare"): Din maka/make, sambo (om du inte är gift), arbetsgivare, dina anställda och arbetskamrater inom ramen för sin anställning samt ytterligare personer som uppfyller kraven från Hertz och som undertecknar ett formulär för "Ytterligare Behöriga förare" i samband med uthyrningen. Med undantag för följande mening måste alla behöriga förare vara minst 20 år gamla och ha ett giltigt körkort som är utfärdat i en jurisdiktion som accepteras av Hertz. Avgifter kan förekomma för personer som inte har fyllt 25 år. För hyresperioder som påbörjas i Michigan och New York har personer mellan 18 och 24 år, som uppfyller Hertz övriga krav och som undertecknar ett formulär för Ytterligare Behöriga förare i samband med uthyrningen, rätt att vara Behöriga förare. Dock kan en avgift för underårig förare tas ut. Med undantag för parkering som görs av tjänsteperson eller i en nödsituation eller enligt vad som föreskrivs i lag, har inga andra personer rätt att köra bilen. I detta sammanhang ska "nödsituation" avse akuta omständigheter i enlighet med lagen i jurisdiktionen där den påstådda nödsituationen uppstod. Vad gäller personer som måste underteckna ett formulär för Ytterligare Behörig förare, kan andra krav gälla vid hyrestillfället, enligt Hertz godtyckliga bedömning och i den mån det tillåts enligt gällande lag kan Hertz även debitera en extra avgift för sådana personer. Med "sambo" avses en ogift person av samma eller motsatt kön som inte är din förälder, far- eller morförälder, syssling, barn, barnbarn, morbror, moster, svåger eller svägerska (antingen med blodsband eller adopterad), som bor stadigvarande på din adress och vars körkort visar samma adress som ditt körkort. Genom att köra bilen (oavsett om ett formulär fylls i för Ytterligare Behörig förare eller inte) anses en Behörig förare solidariskt ansvarig för dina skyldigheter enligt detta Avtal, både för Bilen och för andra skyldigheter som enligt Avtalet gäller för en Behörig förare av Bilen (till exempel skyldigheterna enligt paragraferna 9 och 10 (e)).

3. ÅTERLÄMNING

MED UNDANTAG FÖR NORMAL FÖRSLITNING, MÅSTE DU ÅTERLÄMNA BILEN TILL HERTZ I SAMMA SKICK SOM DEN HADE NÄR DU MOTTOG DEN. DU MÅSTE ÅTERLÄMNA BILEN TILL HERTZ PÅ DET DATUM SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN ELLER TIDIGARE OM HERTZ BEGÄR DET. DU FÅR INTE I NÅGOT FALL BEHÅLLA BILEN MER ÄN TRETTIO (30) DAGAR (I NEW JERSEY, OHIO OCH SOUTH DAKOTA 28 DAGAR) SÅVIDA DET INTE HAR GODKÄNTS SKRIFTLIGEN AV HERTZ. EN ÅTERLÄMNINGSAVGIFT TILLÄMPAS FÖR ALLA FÖRÄNDRINGAR I ÅTERLÄMNINGSDATUM, TID OCH PLATS. OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN FÖRE ELLER EFTER ANGIVET DATUM, TID OCH PLATS OCH FÖRSUMMAR DIN SKYLDIGHET ATT I TID MEDDELA HERTZ, KAN HERTZ DEBITERA EN SÄRSKILD ÅTERLÄMNINGSAVGIFT. BILEN ÄR FÖREMÅL FÖR DESSA VILLKOR ÄNDA TILLS DEN HAR INSPEKTERATS OCH GODKÄNTS AV HERTZ. OM DU LÄMNAR IN BILEN EFTER KONTORSTID GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ÄR ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ BILEN FRAM TILLS HERTZ HAR GODKÄNT BILEN, DEN DAG HERTZ HÅLLER ÖPPET IGEN SAMT (B) TIDSDEBITERINGAR OCH AVGIFTER FÖR PAI/PEC OCH LIS OCH ANDRA AVGIFTER FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER ELLER ANDRA AVGIFTER SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN KAN FORTSÄTTA ATT DEBITERAS TILL DESS HERTZ ÅTER HAR KONTORSTID. OM DU INTE ÅTERLÄMNAR BILEN I RÄTT TID ENLIGT AVTALET ELLER EFTER DET ATT HERTZ HAR BEGÄRT ÅTERLÄMNING GENOM ETT BREV TILL DIN HEMADRESS SOM ANGES I DIN MEDLEMSREGISTRERING, ELLER TILL EN ANNAN ADRESS SOM HERTZ HAR TILLGÅNG TILL, KAN HERTZ PÅ DIN BEKOSTNAD HÄMTA BILEN VAR OCH NÄR DEN PÅTRÄFFAS. OM BILEN ÄR PARKERAD PÅ OTILLÅTET SÄTT ELLER UPPENBARLIGEN ÖVERGIVEN ELLER OM DEN HAR ANVÄNTS ELLER ERHÅLLITS PÅ ETT SÄTT SOM STRIDER MOT PARAGRAF 5 I DESSA NORDAMERIKANSKA VILLKOR, KAN HERTZ HÄMTA BILEN UTAN ATT BEGÄRA ÅTERLÄMNANDE. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG AVSTÅR DU FRÅN RÄTTEN ATT BLI HÖRD I ÄRENDET ELLER ATT BLI DELGIVEN ELLER ATT FÅ EN RÄTTSLIG PROCESS SOM EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT HERTZ SKA FÅ HÄMTA BILEN. DU GER UTTRYCKLIGEN DITT MEDGIVANDE TILL OCH GODKÄNNER ATT HERTZ FÅR ANVÄNDA ELEKTRONISKA ELLER VERBALA MEDEL FÖR ATT KONTAKTA DIG. DU SAMTYCKER TILL ATT HERTZ ANVÄNDER DEN E-POSTADRESS ELLER DET TELEFONNUMMER DU ANGIVIT FÖR ATT KONTAKTA DIG, INKLUSIVE MANUELLA SAMTAL, RÖSTMEDDELANDEN, SMS, E-POSTMEDDELANDEN ELLER AUTOMATISKA TELEFONSAMTAL. BILEN KAN HA POSITIONSBESTÄMNINGSUTRUSTNING ELLER ANNAN TELEMATISK UTRUSTNING INSTALLERAD OCH EN SÄNDARE MED VARS HJÄLP HERTZ KAN SPÅRA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HITTA BILEN OCH NÅGON SEKRETESS KAN INTE GARANTERAS. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG GER DU HERTZ RÄTT ATT ANVÄNDA SIG AV DEN TEKNIK SOM FINNS INSTALLERAD I BILEN INKLUSIVE ATT SPÅRA BILEN, ATT GÖRA BILEN OKÖRBAR OCH HJÄLPA TILL VID ÅTERTAGANDET AV BILEN. DET ÄR DITT ANSVAR ATT RADERA EVENTUELLA DATA FRÅN BILEN SOM SYNKRONISERATS VIA BLUETOOTH VID ÅTERLÄMNANDET AV BILEN. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT HERTZ, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET GENOM TILLÄMPLIG LAG, SAMLAR IN, BEHANDLAR, DEBITERAR OCH LÄGGER TILL DATA I DIN KUNDPROFIL OCH VIDTAR JURIDISKA ÅTGÄRDER MED GRUND I DE DATA SOM HÄMTAS I BILENS TELEMATIK OCH ANDRA ENHETER OCH INSTRUMENT. ÅTGÄRDERNA KAN INNEFATTA AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV DIN MÖJLIGHET ATT HYRA BILAR FRÅN HERTZ ELLER DESS FILIALER. DU GODKÄNNER ATT HERTZ TILLHANDAHÅLLER PERSONLIG INFORMATION OM DIG, OCH VARJE UTHYRNINGSTILLFÄLLE DU ÅTAR DIG GENOM ATT IDENTIFIERA DIG MED DITT CDP-NUMMER (RABATTPROGRAM FÖR KUNDER) ELLER ANNAT I SAMBAND MED UTHYRNING, TILL UTHYRNINGENS CDP-SPONSOR. HERTZ REPRESENTERAR INTE OCH LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE CDP-SPONSORNS ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION. UTHYRNING UNDER DESSA GOLD-VILLKOR MED ETT CDP-NUMMER SKER MED DITT MEDGIVANDE TILL HERTZ ATT TILLHANDAHÅLLA PERSONLIGA UPPGIFTER TILL CDP-SPONSORN. DU AVSÄGER DIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANSVARSKRAV GENTEMOT HERTZ GÄLLANDE MISSBRUK AV INFORMATIONEN AV CDP-SPONSORN. SÅDAN INFORMATION KAN INNEFATTA, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL: NAMN; FÖDELSEDATUM; KONTAKTINFORMATION (TELEFON, E-POSTADRESS, POSTADRESS), KÖRKORTSNUMMER, UTFÄRDANDELAND OCH UTGÅNGSDATUM, KREDIT-/BETALKORTSINFORMATION; AVGIFTER GÄLLANDE UTHYRNINGEN; FÖRSÄKRINGSINFORMATION, BILANVÄNDNINGSINFORMATION (INKLUSIVE LOKALISERINGSUPPGIFTER, HASTIGHET OCH ANDRA DATA); BILENS REGISTRERINGSSKYLT MED UTFÄRDANDELAND OCH NUMMER; BILTILLVERKARE OCH MODELL, ÅRGÅNG, MILTAL, FÄRG OCH ANTAL DÖRRAR; UTHYRNINGSSTÄLLE; BAKGRUNDSINFORMATION OCH EKONOMISK INFORMATION SAMT UTHYRNINGSHISTORIK (INKLUSIVE BEFINTLIG UTHYRNING OCH UTGÅNGSDATUM). DU GER HÄRMED DITT MEDGIVANDE TILL OCH GODKÄNNER ATT CDP-SPONSORN KAN TILLHANDAHÅLLA PERSONLIG INFORMATION OM DIG TILL HERTZ.

VID UTHYRNING AV FORDONSMODELLER FRÅN VARUMÄRKET GENERAL MOTORS: FORDONET KAN INNEHÅLLA TELEMATIK, SPÅRNING OCH ANDRA RELATERADE TJÄNSTER, VILKET I SÅDANA FALL INNEBÄR ATT DIN ANVÄNDNING AV BILEN ELLER TJÄNSTERNA TÄCKS AV ANVÄNDARAVTAL GÄLLANDE VILLKOR OCH POLICYER FÖR FORDONET, TJÄNSTLEVERANTÖREN ELLER ENHETSTILLVERKAREN, VILKET KAN INNEFATTA ANDRA VILLKOR, SERVICEBEGRÄNSNINGAR, GARANTIUTESLUTNINGAR, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SAMT VILLKOR OCH SEKRETESSPOLICYER FÖR TRÅDLÖSA TJÄNSTER. NÄR DU HYR ETT FORDON FRÅN VARUMÄRKET GENERAL MOTORS (T.EX. EN CHEVROLET, BUICK, GMC, CADILLAC) GODKÄNNER DU VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING, SEKRETESS OCH PROGRAMVARA KOPPLADE TILL FORDONET. DESSA FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ www.onstar.ca 

OM BILEN VID ÅTERLÄMNANDET ÄR SMUTSIGARE ÄN NORMALT KAN HERTZ DEBITERA DIG FÖR DE FAKTISKA KOSTNADERNA FÖR RENGÖRING AV BILEN.

I KALIFORNIEN: ELEKTRONISKA TEKNIKTJÄNSTER SOM INKLUDERAS I BILEN KAN AKTIVERAS OM BILEN INTE ÅTERLÄMNAS INOM 72 TIMMAR EFTER ÅTERLÄMNINGSDAGEN SOM STÅR PÅ KONTRAKTET ELLER EN FÖRLÄNGNING AV ÅTERLÄMNINGSDAGEN.

FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I ARIZONA KRÄVER LAGEN ATT DU SKA BEKRÄFTA ATT DU FÖRSTÅR ATT DET ÄR EN ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSEN 13-1806 I ARIZONA OM BILEN INTE ÅTERLÄMNAS INOM 72 TIMMAR EFTER DET DATUM OCH DEN TID SOM FINNS ANGIVET I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN OCH ATT DU KAN FÅ BETALA BÖTER PÅ HÖGST 150 000 USD OCH/ELLER DÖMAS TILL FÄNGELSE I 2 ÅR OCH TRE MÅNADER. GENOM ATT HYRA EN BIL INOM RAMEN FÖR PROGRAMMET EFTER DET ATT DU HAR TAGIT DEL AV DESSA NORDAMERIKANSKA VILLKOR BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR TAGIT EMOT OCH FÖRSTÅTT DETTA MEDDELANDE.

FÖR UTHYRNINGAR I DISTRICT OF COLUMBIA, KRÄVS ENLIGT LAG ATT DU MEDDELAS FÖLJANDE: OM DU INTE ÅTERLÄMNAR EN HYRBIL ENLIGT DE NORDAMERKANSKA BESTÄMMELSERNA KAN DET MEDFÖRA UPP TILL TRE ÅR I FÄNGELSE.

FÖR UTHYRNINGAR I KANADA GÄLLER FÖLJANDE: OM HERTZ EFTER 30 DAGAR INTE KAN ÅTERTA BILEN SKA BILEN ANSES OLAGLIGT KONVERTERAD TILL ANVÄNDNING AV DIG OCH HERTZ HAR DÅ RÄTT ATT ÅTGÄRDA STÖLDEN AV BILEN. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA RÄTTIGHETER ATT ÖVERKLAGA HERTZ ÅTGÄRDER FÖR ATT ÅTERTA EN BIL SOM DU OLAGLIGEN BEHÅLLIT.


4. DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN OCH SKADEFÖRSÄKRING

a. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES NEDAN ANSVARAR DU FÖR SAMTLIGA SKADOR PÅ OCH FÖRLUSTER AV BILEN SOM HAR UPPKOMMIT AV NÅGON ANLEDNING SOM, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KROCK, VÄLTNING, STÖLD, VANDALISM, JORDBÄVNING, BRAND, ÖVERSVÄMNING, HAGEL ELLER ANDRA NATURFENOMEN OAVSETT SKULD.

b. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES NEDAN KAN DITT ANSVAR INTE ÖVERSTIGA BILENS MARKNADSVÄRDE I DETALJHANDELN ELLER DESS PROGRAMVÄRDE VID ETT ÅTERKÖP AV TILLVERKAREN VID DEN TIDPUNKT DÅ BILEN FÖRSVANN ELLER SKADADES, (DET HÖGSTA AV OVAN NÄMNDA VÄRDEN GÄLLER), MED AVRÄKNING FÖR DESS RESTVÄRDE PLUS FAKTISKA AVGIFTER FÖR BOGSERING, FÖRVARINGS- OCH BESLAGTAGNING SAMT FÖR VÄRDEMINSKNING AV BILEN ENLIGT HERTZ GODTYCKLIGA BEDÖMNING, INKLUSIVE EN SERVICEAVGIFT OCH EN AVGIFT FÖR UTEBLIVEN ANVÄNDNING OAVSETT HUR HYRBILSFLOTTAN ANVÄNDS. ENLIGT VAD SOM ALLMÄNT SÄGS I PARAGRAF 6 KAN HERTZ, I DEN MÅN DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, DEBITERA EN ELLER FLERA VOUCHERS ELLER KVITTON FRÅN DITT KONTO-, KREDIT- ELLER BETALKORT FÖR DESSA FÖRLUSTER, INKLUSIVE ANDRA TILLÄMPLIGA AVGIFTER I SAMBAND MED ELLER EFTER UTHYRNINGEN.

c. DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ GRUND AV STÖLD OCH LIKNANDE BEGRÄNSAS ENLIGT LAG I VISSA JURISDIKTIONER. FRÅN OCH MED den 1 juni 2019 GÄLLER FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR. OM LAGSTIFTNINGEN SOM LIGGER TILL GRUND FÖR DESSA REGLER SKULLE UPPHÄVAS TILLÄMPAS BESTÄMMELSERNA I AVSNITTEN 4(a) OCH 4(b) UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

 

 1. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I KALIFORNIEN GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ÄR ENDAST ANSVARIG FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN PÅ GRUND AV KROCK, VÄLTNING, STÖLD ELLER VANDALISM, (B) DITT ANSVAR FÖR SKADA OCH FÖRLUST KAN ALDRIG ÖVERSTIGA BILENS SKÄLIGA MARKNADSVÄRDE VID DET TILLFÄLLE DÅ DEN FÖRSVANN ELLER SKADADES PLUS FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING SAMT EN ADMINISTRATIV AVGIFT, (C) DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN FÖR VANDALISM SOM INTE HAR SAMBAND MED STÖLD AV BILEN KAN INTE ÖVERSTIGA 500 USD OCH (D) DU ANSVARAR INTE FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN PÅ GRUND AV STÖLD, FÖRUTOM OM SKADAN ELLER STÖLDEN HÄRRÖR FRÅN ATT DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE HAR UNDERLÅTIT ATT UPPTRÄDA MED TILLBÖRLIG AKTSAMHET.

   

 2. VID UTHYRNING SOM INLEDS I ILLINOIS, FÖR FORDON MED ETT REKOMMENDERAT PRIS AV TILLVERKAREN SOM ÄR MINDRE ÄN 50 000 USD, ÖVERSTIGER INTE SUMMAN FÖR FÖRLUST ELLER SKADA TILL FÖLJD AV ANNAT ÄN STÖLD SOM DU ANSVARAR FÖR

   


18 500 USD, TILL OCH MED DEN 31 MAJ 2019. DENNA GRÄNS ÖKAR MED 500 USD PER ÅR FRÅN OCH MED DEN 1 JUNI 2019. DITT ANSVAR FÖR STÖLD ÖVERSTIGER INTE 2 000 USD SÅVIDA DET INTE FASTSTÄLLS ATT DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE MISSLYCKATS MED ATT TILLÄMPA STANDARDENLIGT OMHÄNDERTAGANDE AV BILEN VID INNEHAVANDE AV DEN ELLER INBLANDNING AV STÖLD. FÖR ETT FORDON MED ETT REKOMMENDERAT PRIS AV TILLVERKAREN SOM ÄR HÖGRE ÄN 50 000 USD ÖVERSTIGER DITT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA TILL FÖLJD AV ANNAT ÄN STÖLD SAMT FÖR FÖRLUST INTE 47 500 USD TILL OCH MED DEN 30 SEPTEMBER 2019, VARS GRÄNS ÖKAR MED 2 500 USD PER ÅR FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2019.

3. FÖR UTHYRNINGAR I INDIANA GÄLLER FÖLJANDE: DU ANSVARAR ENBART FÖR (1) SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN UPP TILL DESS MARKNADSVÄRDE, PÅ GRUND AV KOLLISION, STÖLD ELLER VANDALISM OCH (2) FÖRLUST AV BILENS ANVÄNDNING OM DU HAR ORSAKAT EN SKADA OCH (3) FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING SOM HERTZ HAR BETALAT OM DU ÄR ANSVARIG FÖR SKADAN, OCH (4) ADMINISTRATIV AVGIFT.

4. I NEVADA: (A) DITT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV OCH SKADA PÅ BILEN ÖVERSTIGER INTE DET SKÄLIGA MARKNADSVÄRDET FÖR BILEN VID TIDEN FÖR FÖRSLUST AV ELLER SKADA PÅ BILEN PLUS AKTUELL BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNINGSAVGIFT, EN ADMINISTRATIV AVGIFT SAMT EN AVGIFT FÖR ANVÄNDNINGSFÖRLUST, OAVSETT ANVÄNDNING AV BILPARKEN; (B) DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ BILEN OCH ANVÄNDNINGSFÖRLUST FÖR BILEN TILL FÖLJD AV VANDALISM SOM INTE ÄR RELATERAD TILL STÖLD AV FORDONET OCH INTE ORSAKAD AV DIG ÖVERSTIGER INTE 2 500 USD; OCH (C) DU ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ BILEN TILL FÖLJD AV STÖLD ELLER VANDALISM RELATERAD TILL STÖLDEN OM DU HAR STARTNYCKELN ELLER KAN BEVISA ATT STARTNYCKELN INTE VAR INUTI I BILEN VID STÖLDTILLFÄLLET, GÖR EN FORMELL POLISANMÄLAN AV STÖLDEN INOM 24 TIMMAR FRÅN ATT DU FICK VETSKAP OM STÖLDEN OCH SAMARBETAR MED HERTZ OCH POLISEN SAMT TILLHANDAHÅLLER INFORMATION ANGÅENDE STÖLDEN, OCH VARKEN DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE BEGICK, BISTOD ELLER MEDVERKADE I STÖLDEN.

5. I NEW YORK: OBS! DET HÄR AVTALET ERBJUDER ETT VALBART FORDONSSKYDD SOM TÄCKER DITT EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST AV HYRBILEN MOT EN EXTRA AVGIFT. TECKNANDET AV DET VALBARA FORDONSSKYDDET ÄR ETT TILLVAL OCH KAN AVBÖJAS. DU REKOMMENDERAS ATT NOGGRANT ÖVERVÄGA HURUVIDA DU SKA TECKNA DET HÄR SKYDDET OM DU HAR ETT KROCKSKYDD FÖR HYRBILEN VIA KREDITKORTET ELLER FORDONSFÖRSÄKRINGSPOLICYN. INNAN DU BESTÄMMER HURUVIDA DU SKA TECKNA DET VALBARA FORDONSSKYDDET BÖR DU AVGÖRA HURUVIDA DITT KREDITKORT ELLER DIN FORDONSFÖRSÄKRING TILLÅTER ATT DU TECKNAR SKYDD FÖR SKADA PÅ HYRBIL SAMT DET AVDRAGSGILLA BELOPPET VID SÅDAN FÖRSÄKRING.

6. FÖR UTHYRNIGNAR SOM INLEDS I NEW YORK: (A) ÖVERSTIGER DITT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ BILEN INTE DEN MINSTA SUMMAN AV (1) DEN AKTUELLA OCH RIMLIGA KOSTNADEN TILLFOGAD HERTZ FÖR REPARATION AV BILEN ELLER SOM HERTZ SKULLE HA ÅDRAGIT SIG OM BILEN SKULLE HA REPARERATS, VILKET SKA ÅTERSPEGLA EVENTUELLA RABATTER, PRISSÄNKNING ELLER JUSTERINGAR SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR HERTZ; ELLER (2) BILENS SKÄLIGA MARKNADSVÄRDE VID TIDPUNKTEN FÖR FÖRLUSTEN ELLER SKADAN, MINUS NETTOBEHÅLLNINGEN. MED "FAKTISKA OCH RIMLIGA KOSTNADER" AVSES KOSTNADEN FÖR REPARATIONEN MED AVDRAG FÖR RABATTER SOM HERTZ HAR FÅTT FRÅN BILREPARATÖREN INKLUSIVE KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING. (B) DU ANSVARAR INTE FÖR SKADESTÅND SOM HAR DRABBAT HERTZ FÖR UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV BILEN ELLER FÖR ADMINISTRATIVA AVGIFTER ELLER BELOPP SOM HERTZ KAN ÅTERKRÄVA FRÅN TREDJE PART. (C) DU ANSVARAR INTE FÖR MEKANISKA SKADOR PÅ BILEN SOM INTE HAR SAMBAND MED EN OLYCKA ELLER SOM KAN FÖRVÄNTAS VID EN NORMAL ANVÄNDNING AV BILEN, FÖRUTOM FALL DÅ DET GÅR ATT VISA ATT DU ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRAREN HAR UPPTRÄTT VÅRDSLÖST OCH FÖRSUMLIGT. (D) DU ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST PÅ GRUND AV STÖLD AV BILEN FÖRUTOM I FALL DÅ DET GÅR ATT VISA ATT DU ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRAREN INTE HAR VISAT TILLRÄCKLIG OMSORG ELLER SJÄLVA HAR UTFÖRT STÖLDEN ELLR MEDVERKAT TILL DEN. (E) OM BILEN ÅTERLÄMNAS I SKADAT SKICK SÅ MÅSTE DU ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRAREN ELLER DENNES FÖRSÄKRINGSBOLAG INOM 72 TIMMAR EFTER ÅTERLÄMNANDET MEDDELA HERTZ ATT NI ÖNSKAR INSPEKTERA DEN SKADADE BILEN OCH. OM SÅ INTE SKER UPPHÄVS RÄTTEN ATT INSPEKTERA BILEN. EN INSPEKTION MÅSTE SLUTFÖRAS INOM 7 DAGAR FRÅN DATUMET FÖR BILENS ÅTERLÄMNANDE. OM HERTZ BEDÖMER ATT BILEN ÄR EN FULLSTÄNDIG FÖRLUST OCH ÄR ATT BETRAKTA SOM SKROT SKA NÄMNDA 72-TIMMARSPERIOD INTE GÄLLA. DU OCH DEN BEHÖRIGA FÖRAREN OCH DENNES FÖRSÄKRINGSBOLAG SKA I SÅ FALL INOM 10 ARBETSDAGAR, SOM RÄKNAS FRÅN MOTTAGANDET AV ETT MEDDELANDE FRÅN HERTZ OM DIN ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS SKYLDIGHET, INSPEKTERA OCH UPPRÄTTA OCH TILL HERTZ RETURNERA EN FULLSTÄNDIG OCH NOGGRANN RAPPORT OM OLYCKAN SOM BESKRIVER DE FYSISKA OCH/ELLER MEKANISKA SKADORNA.

7. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I WISCONSIN GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ BILEN FÖRUTOM OM SKADAN (X) HAR INTRÄFFAT VID EN BILOLYCKA UNDER TID DÅ BILEN OMFATTAS AV AVTALET ELLER OM SKADAN (Y) AVSIKTLIGT HAR ORSAKATS AV DIG ELLER UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV VÅRDSLÖST ELLER HÄNSYNSLÖST BETEENDE AV DIG ELLER PÅ DEN BEHÖRIGA FÖRARENS SIDA, OCH (B) DITT ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA BILENS MARKNADSVÄRDE OMEDELBART INNAN OLYCKAN INTRÄFFADE, MINUS DESS RESTVÄRDE PLUS FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERINGS OCH FÖRVARING UNDER HÖGST 2 DAGAR.

DITT ANSVAR KAN OCKSÅ BEGRÄNSAS I ANDRA JURISDIKTIONER.

d. OM DU HAR KÖPT DEN FRIVILLIGA SKADEFÖRSÄKRINGEN ("LDW"), SOM INTE ÄR EN FÖRSÄKRING, KOMMER INTE HERTZ ATT HÅLLA DIG ANSVARIG FÖR SKADA OCH FÖRLUST PÅ BILEN MED UNDANTAG FÖR VAD SOM SÄGS I UNDERPARAGRAF 4 (e) NEDAN. I DE JURISDIKTIONER DÄR FÖRSÄLJNING AV LDW ÄR REGLERAD ELLER FÖRBJUDEN SKA DEN LAGEN STYRA OCH REGLERA DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN. FRÅN OCH MED DEN 1 JUNI 2019 ÄR LDW SOM KÖPTS FÖR PROGRAMUTHYRNINGAR SOM INLEDS I USA INTE AVDRAGSGILLA. LDW ÄR FÖREMÅL FÖR SJÄLVRISK VID HYRA I KANADA. I FRAMTIDEN KAN SJÄLVRISKBELOPP KOMMA ATT INFÖRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH FÖRÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN ENLIGT VAD GÄLLANDE LAG TILLÅTER, MEN BARA OM SJÄLVRISKBELOPPEN HAR ANTECKNATS I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR AKTUELLA UTHYRNINGAR.

LDW MEDFÖR EN EXTRA KOSTNAD. FRÅN OCH MED DEN 1 JUNI 2019 ÄR DEN HÖGSTA AVGIFTEN FÖR LDW PÅ DE FLESTA HERTZ-PLATSER 89,99 USD FÖR VARJE FULLSTÄNDIG ELLER DEL AV UTHYRNINGSDAG I USA (32 846,35 USD PÅ EN ÅRLIG BASIS) ELLER 38,99 CAD FÖR VARJE FULLSTÄNDIG ELLER DEL AV UTHYRNINGSDAG I KANADA (14 231,35 CAD PÅ EN ÅRLIG BASIS). DOCK TILLÄMPAS EN SÄRSKILD HÖGRE LDW PÅ HÖGST 99,99 USD SOM KAN TAS UT FÖR VARJE HEL ELLER DEL AV HYRESDAG I USA (HÖGST 36 496,35 USD PER ÅR) ELLER 38,99 CAD FÖR VARJE HEL ELLER DEL AV HYRESDAG I KANADA (14 231,35 CAD PER ÅR) FÖR HYRA AV VISSA LYXBILAR OCH DYRARE BILAR. ALLA AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

KÖP AV LDW ÄR INTE ETT KRAV FÖR ATT FÅ HYRA BIL OCH GÅR ATT AVSTÅ FRÅN. DIN EGEN (ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) BILFÖRSÄKRING KAN TÄCKA HELA ELLER DELAR AV DITT EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN. INNAN DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT TECKNA LDW BÖR DU KONSULTERA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG OCH/ELLER LÄSA IGENOM VILLKOREN I DIN BILFÖRSÄKRING (OCH DEN BEHÖRIGA FÖRARENS MOTSVARANDE FÖRSÄKRING) FÖR ATT SE OM FÖRSÄKRINGEN TÄCKER KOSTNADER FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV HYRBIL OCH I SÅDANT FALL HUR VILLKOREN OCH OMFATTNINGEN AV SKYDDET SER UT INKLUSIVE EVENTUELL SJÄLVRISK OCH ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR OCH MERBELOPP. DU BÖR OCKSÅ UNDERSÖKA OM FÖRSÄKRING VID BILHYRA FINNS I VILLKOREN FÖR DET KREDITKORT SOM ANVÄNDS FÖR ATT BETALA HYRAN ELLER OM DU HAR NÅGON ANNAN FÖRSÄKRING OCH I SÅ FALL HUR VILLKOREN OCH OMFATTNINGEN AV DEN FÖRSÄKRINGEN SER UT.

FÖR UTHYRNING SOM INLEDS I NEW YORK: FÖR UTHYRNING TVÅ DAGAR ELLER MER KAN DU ANNULLERA LDW UTAN KOSTNAD INOM 24 TIMMAR FRÅN KÖPTILLFÄLLET FÖRUTSATT ATT DU: (i) PERSONLIGEN KOMMER MED BILEN TILL NÅGON HERTZ-FILIAL FÖR INSPEKTION AV BILEN; SAMT (ii) UNDERTECKNAR ETT AVBOKNINGSFORMULÄR. EFTER 24 TIMMAR FRÅN KÖPTILLFÄLLET KAN DU ANNULLERA LDW FÖRUTSATT ATT DU (i) PERSONLIGEN KOMMER MED BILEN TILL NÅGON HERTZ-FILIAL FÖR INSPEKTION AV BILEN; (ii) ANNULLERAR LDW SKRIFTLIGEN OCH (iii) BETALAR LDW-AVGIFTERNA FÖR ALLA FULLSTÄNDIGA ELLER DELAR AV UTHYRNINGSDAGAR SOM LDW GÄLLDE.

 

e. EN ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT SÄTT SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT PARAGRAF 5 I DESSA VILLKOR SKA I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG MEDGER, OGILTIGFÖRKLARA SKADEFÖRSÄKRINGEN OCH HÅLLA DIG ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN TILL FÖLJD AV DEN FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGEN.

FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I KALIFORNIEN GÄLLER ATT DU, I DEN MÅN DU GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV (A) AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST ELLER VÅRDSLÖST BETEENDE AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, (B) ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UNDER PÅVERKAN AV DROGER ELLER ALKOHOL ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTIFTNINGEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN INTRÄFFAT (I KALIFORNIEN MOTSVARAR GÄLLANDE LAG AVSNITT 23152 I KALIFORNIENS FORDONSLAGSTIFTNING), (C) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ANVÄNT BILEN FÖR ATT BOGSERA ELLER SKJUTA NÅGOT FRAMFÖR BILEN, ELLER (D) BILEN ANVÄNTS PÅ EN OASFALTERAD VÄG AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE OM SKADAN ELLER FÖRLUSTEN ÄR EN DIREKT FÖLJD AV VÄGENS SKICK ELLER KÖRVILLKOREN; (ii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT UNDER TID SOM BILEN (A) ANVÄNTS FÖR KOMMERSIELL UTHYRNING, (B) ANVÄNTS PÅ ETT SÄTT SOM KAN RUBRICERAS SOM ETT ALLVARLIGT BROTT, (C) ANVÄNTS I EN HASTIGHETSTEST ELLER HASTIGHETSTÄVLING ELLER ANNAN TÄVLING ELLER I ÖVNINGSKÖRNINGSVERKSAMHET, (D) ANVÄNTS AV EN ANNAN PERSON ÄN DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, ELLER (E) ANVÄNTS UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM DU INTE FÖRST FÅTT ETT SÄRSKILT SKRIFTLIGT TILLSTÅND ATT GÖRA DET FRÅN HERTZ, ETT TILLSTÅND SOM KAN NEKAS AV HERTZ; ELLER (iii) OM DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE HAR (A) LÄMNAT FALSK OCH VILSELEDANDE INFORMATION TILL HERTZ ELLER (B) LÄMNAT FALSK INFORMATION SOM OM DEN VARIT SANN MEDFÖRT ATT HERTZ INTE SKULLE HA HYRT UT BILEN.

FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I IOWA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:

(i) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN AVSIKTLIGT ORSAKATS AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, ELLER ÄR ETT RESULTAT AV AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST ELLER VÅRDSLÖST BETEENDE FRÅN DIN ELLER EN BEHÖRIG FÖRARES SIDA; (ii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DIN ELLER BEHÖRIG FÖRARES ANVÄNDNING AV BILEN I BERUSAT TILLSTÅND ELLER UNDER INVERKAN AV ALKOHOL ELLER DROGER; (iii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE DELTAR I ETT RACE, EN TRÄNINGSAKTIVITET, EN TÄVLING ELLER VID ANVÄNDNING AV BILEN I OLAGLIGT SYFTE; (iv) UTHYRNINGSAVTALET ÄR BASERAT PÅ FALSK ELLER VILSELEDANDE INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLITS AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; (v) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV BILEN ANNAT ÄN PÅ UNDERHÅLLNA, HÅRDA VÄGAR, INKLUSIVE PRIVATA UPPFARTER OCH PARKERINGSPLATSER; (vi) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV BILEN I TRANSPORTSYFTE ELLER UTHYRD EGENDOM ELLER FÖR ATT SKJUTA ELLER BOGSERA NÅGOT; (vii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR BILEN KÖRS AV EN FÖRARE ANNAT ÄN DU SJÄLV ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; (viii) FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN UTANFÖR USA ELLER KANADA UTAN ATT FÖRST HA FÅTT ETT SPECIFIKT SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN HERTZ. DETTA TILLSTÅND KAN BEHÅLLAS I HERTZ EXKLUSIVA ÄGO; ELLER (ix) FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV STÖLD SOM UPPSTÅTT MED DIN ELLER BEHÖRIG FÖRARES KÄNNEDOM ELLER DELTAGANDE, GENOM ATT BILEN LÄMNAS OÖVERVAKAD MED NYCKLARNA I.

FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I MINNESOTA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UPPTRÄDER AVSIKTLIGT VÅRDSLÖST, VILKET BLAND ANNAT KAN INKLUDERA: ICKE ANVÄNDNING AV SÄKERHETSBÄLTEN, ÖVERLASTNING, KÖRNING AV PERSONER ELLER HYRD EGENDOM, KÖRNING PÅ EJ ASFALTERADE VÄGAR, ELLER LÄMNANDE AV BILEN UTAN ATT TA UR NYCKLARNA ELLER STÄNGA OCH LÅSA ALLA DÖRRAR, FÖNSTERRUTOR ELLER BAGAGELUCKA OCH BILEN VANDALISERAS ELLER STJÄLS; (ii) SKADA ELLER FÖRLUST SOM ÄR ETT DIREKT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE I ETT OLAGLIGT BERUSAT TILLSTÅND ELLER UNDER PÅVERKAN AV ILLEGALA DROGER ENLIGT DEN LAGLIGA DEFINITIONEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPKOMMIT; (iii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT SOM EN DIREKT PÅFÖLJD AV ATT DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE BOGSERAT ELLER SKJUTIT NÅGOT FRAMFÖR BILEN; (iv) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS FÖR KOMMERSIELL UTHYRNING; (v) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT I SAMBAND MED ATT BILEN ANVÄNTS I ETT BROTTSLIGT SYFTE DÄR BILENS ANVÄNDNING AVGÖR OM DET KAN ANSES SOM BROTTSLIGT (FÖR ATT DETTA UNDANTAG SKA KUNNA GÄLLER, MÅSTE DEN BROTTSLIGA AKTIVITETEN KLASSAS SOM GROV BROTTSLIGHET ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I DEN STAT DÄR DEN BROTTSLIGA AKTIVITETEN SKER); (vi) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT DÅ BILEN ÄR INVOLVERAD I EN FARTKONTROLL ELLER EN FARTTÄVLING ELLER FÖR ÖVNINGSKÖRNING; (vii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM DETTA INTE UTTRYCKLIGEN TILLÅTS INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL; (viii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT PÅ BILEN PÅ GRUND AV ATT DU TILLHANDAHÅLLIT VILSELEDANDE ELLER FALSK INFORMATION OCH HERTZ INTE SKULLE HA HYRT UT BILEN OM MAN FÅTT SANNINGSENLIG INFORMATION; ELLER (ix) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT DÅ BILEN ANVÄNTS AV EN OBEHÖRIG FÖRARE.

FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I NEVADA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN ÄR ETT RESULTAT AV (A) AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST ELLER VÅRDSLÖST BETEENDE AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, (B) ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UNDER PÅVERKAN AV DROGER ELLER ALKOHOL ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTIFTNINGEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN INTRÄFFAR (I NEVADA MOTSVARAS GÄLLANDE LAG AV AVSNITT 484.379 I NEVADA REVISED STATUTES), (C) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ANVÄNDER BILEN FÖR ATT BOGSERA ELLER SKJUTA NÅGOT FRAMFÖR DEN, ELLER (D) ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER AV EN BEHÖRIG FÖRARE PÅ EN OASFALTERAD VÄG OM SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅR SOM EN DIREKT PÅFÖLJD AV VÄGEN ELLER KÖRFÖRUTSÄTTNINGARNA; (ii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅR NÄR BILEN (A) ANVÄNDS FÖR UTHYRNING, (B) ANVÄNDS PÅ ETT SÄTT SOM UTGÖR ETT BROTT, (C) ÄR INBLANDAD I EN HASTIGHETSMÄTNING ELLER EN FARTTÄVLING ELLER FÖR ÖVNINGSKÖRNING, (D) ANVÄNDS AV EN PERSON ANNAT ÄN DU SJÄLV ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, ELLER (E) ANVÄNDS UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM DU INTE FÖRST FÅTT ETT SPECIFIKT SKRIFTLIGT TILLSTÅND ATT GÖRA DET FRÅN HERTZ, VILKET KAN BEHÅLLAS I HERTZ ÄGO; ELLER (iii) OM DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE HAR FÖRSETT HERTZ MED BROTTSLIG INFORMATION ELLER TILLHANDAHÅLLIT FALSK INFORMATION OCH HERTZ INTE SKULLE HA HYRT UT BILEN OM HERTZ FÅTT SANNINGSENLIG INFORMATION.

FÖR UTHYRNING SOM INLEDS I NEW YORK ANNULLERAS DIN LDW OCH DU ANSVARAR FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ BILEN OM DU HAR ACCEPTERAT LDW UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ORSAKAS AVSIKTLIGEN ELLER SOM ETT RESULTAT AV UPPSÅTLIGT, GODTYCKLIGT ELLER VÅRDSLÖST FÖRFARANDE AV FÖRAREN; (ii) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN UPPSTÅR UTIFRÅN FÖRARENS FRAMFÖRANDE AV BILEN UNDER BERUSNING ELLER PÅVERKAN AV ALKOHOL ELLER DROGER; (iii) HERTZ INGICK I UTHYRNINGSTRANSAKTIONEN BASERAT PÅ FALSK ELLER MATERIELLT FALSK INFORMATION TILLHANDAHÅLLEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; (iv) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN I SAMBAND MED INBLANDNING I ETT BROTT SOM INTE ÄR EN TRAFIKFÖRSEELSE; (v) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN FÖR ATT TRANSPORTERA MÄNNISKOR ELLER EGENDOM SOM SKA HYRAS UT, FÖR ATT SKJUTA NÅGOT FRAMFÖR FORDONET ELLER BOGSERA, VID DELTAGANDE I EN FARTTÄVLING, TERRÄNGKÖRNING, ELLER FÖR FÖRARUTBILDNING; (vi) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN AV EN PERSON SOM INTE ÄR DU, EN BEHÖRIG FÖRARE, EN FÖRÄLDER, SVÄRFÖRÄLDER ELLER BARN SOM ÄR ÖVER 18 ÅR OCH HAR ETT BEHÖRIGT KÖRKORT OCH BOR PERMANENT I SAMMA BOSTAD SOM DU, ELLER EN TJÄNSTEPERSON PÅ PARKERINGSPLATS ELLER I GARAGE MOT BETALNING OCH VID NORMALA ANSTÄLLNINGSFORMER; (vii) FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN UTANFÖR USA ELLER KANADA UTAN ATT INNEHA ETT SÄRSKILT SKRIFTLIGT INTYG FRÅN HERTZ, ETT INTYG SOM DET STÅR HERTZ FRITT ATT BEVILJA; ELLER (viii) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR RAPPORTERING AV SKADA ELLER FÖRLUST SOM ANGES I DET FJÄRDE STYCKET I PARAGRAF 5 I AVSNITTET 396-z FÖR ALLMÄNNA FÖRETAGSLAGAR I NEW YORK.

f. DU KAN, I BÖRJAN AV EN UTHYRNINGSPERIOD, FÅ YTTERLIGARE INFORMATION SOM HAR BETYDELSE FÖR DITT BESLUT OM DU SKA KÖPA ELLER TACKA NEJ TILL EN SKADEFÖRSÄKRING I DEN JURISDIKTION DÄR HYRESAVTALET TECKNAS. DENNA YTTERLIGARE INFORMATION KAN FINNAS MED PÅ DITT UTHYRNINGSDOKUMENT SOM ETT SEPARAT MEDDELANDE. DU BÖR LÄSA DENNA INFORMATION NOGA INNAN UTHYRNINGSPERIODEN PÅBÖRJAS. OM DU TACKAT NEJ TILL SKADEFÖRSÄKRINGEN VID TIDPUNKTEN FÖR MEDLEMSREGISTRERING, KAN DU TROTS DETTA KÖPA EN SKADEFÖRSÄKRING FÖR EN SPECIFIK UTHYRNING GENOM ATT MEDDELA EN HERTZREPRESENTANT OM DITT BESLUT I BÖRJAN AV EN UTHYRNINGSPERIOD OCH BE REPRESENTANTEN ÄNDRA I DITT HYRESAVTAL SÅ ATT DITT VAL ÅTERSPEGLAS. OM DU LIKALEDES GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING I DIN MEDLEMSREGISTRERING, KAN DU VÄLJA ATT TACKA NEJ TILL SKADEFÖRSÄKRINGEN FÖR EN SPECIFIK UTHYRNING GENOM ATT FÅ ETT HYRESAVTAL FRÅN EN HERTZREPRESENTANT ÄNDRAT VID HYRESPERIODENS BÖRJAN.

g. DU BEVILJAR HERTZ EN BEGRÄNSAD FULLMAKT FÖR ATT LÄGGA FRAM KRAV PÅ ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN TILL DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG. FÖR UTHYRNINGAR SOM TECKNAS I NEW MEXIKO ELLER NEW YORK, OM DENNA FÖRSÄKRINGSTÄCKNING FINNS I DIN BILFÖRSÄKRINGSPOLICY, KAN DET ERFORDRAS ATT HERTZ SKICKAR EVENTUELLA ANSPRÅK TILL DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM DITT OMBUD.

5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING AV BILEN

VARKEN DU ELLER DIN BEHÖRIGA FÖRARE FÅR:

a. BEVILJA NÅGON ANNAN ÄN DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ATT FRAMFÖRA BILEN:

b. AVSIKTLIGT FÖRSTÖRA, SKADA ELLER BIDRA TILL STÖLD AV BILEN;

c. FÖRA IN ELLER FÖRSÖKA ATT FÖRA IN BILEN TILL MEXIKO ELLER ANNAN PLATS UTANFÖR USA ELLER KANADA, MED UNDANTAG AV DET SOM UTTRYCKLIGT BEVILJAS INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL;

d.. AVSIKTLIGEN ELLER GODTYCKLIGEN MEDVERKAR I FELAKTIGT BRUK, VILKET BLAND ANNAT INNEFATTAR VÅRDSLÖST FÖRFARANDE, SOM: UNDERLÅTENHET ATT SPÄNNA FAST SÄKERHETSBÄLTENA, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA BILBARNSTOL ELLER BILBARNBÄLTEN DÄR DET ENLIGT LAG KRÄVS, ANVÄNDNING AV BILEN VID ÖVERLAST ELLER MED FLER PERSONER ÄN DET FINNS SÄKERHETSBÄLTEN, KÖRNING PÅ STENBELAGD VÄG ELLER PÅ VÄGAR SOM INTE UNDERHÅLLS REGELBUNDET, TANKNING AV FELAKTIG TYP AV BRÄNSLE, DVS., DIESEL MED BENSINMOTOR ELLER BENSIN MED EN DIESELMOTOR, LÄMNAR BILEN MED

NYCKLARNA KVAR I BILEN ELLER GLÖMMER ATT STÄNGA OCH LÅSA ALLA DÖRRAR, FÖNSTER ELLER BAGAGELUCKAN;

e. ANVÄNDA ELLER TILLÅTA ATT NÅGON ANVÄNDER BILEN SOM:

1. ÄR I ETT OLAGLIGT BERUSAT TILLSTÅND ELLER PÅVERKAD AV ALKOHOL, DROGER ELLER ANDRA ABSORBERADE ELEMENT SOM KAN HA EN NEGATIV INVERKAN PÅ EN PERSONS FÖRMÅGA ATT KÖRA SÄKERT;

2. FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL SOM KAN BETRAKTAS SOM ETT BROTT, SOM ILLEGAL TRANSPORT AV MÄNNISKOR, DROGER ELLER SMUGGELGODS ELLER NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT TERRORISTHANDLING SOM INNEFATTAR ATT ORSAKA SKADA ELLER HOT OM SKADA OAVSETT FORM OCH MED NÅGOT MEDEL BEGÅS I ELLER GÖR ANSPRÅK PÅ  DELVIS ELLER HELT  POLITISKA, RELIGIÖSA, IDEOLOGISKA ELLER LIKNANDE SYFTEN;

3. BOGSERING ELLER PÅSKJUTNING AV NÅGOT;

4. I ETT FARTTEST, FARTTÄVLING, RALLY, FARTUTHÅLLIGHETSTÄVLING ELLER DEMONSTRATION;

5. I ÖVNINGSKÖRNINGSRELATERAD VERKSAMHET;

6.ATT TRANSPORTERA MÄNNISKOR ELLER EGENDOM FÖR UTHYRNING (d.v.s. MOT EN AVGIFT), SÅVIDA DETTA SPECIFIKT INTE GODKÄNTS SKRIFTLIGEN AV HERTZ;

7. OM BILEN ÅTKOMMITS FRÅN HERTZ GENOM BEDRÄGERI ELLER ORIKTIGT INTYGANDE; ELLER

8. FÖR ATT FRAKTA RISKFYLLT MATERIAL I (ANNAT ÄN SEDVANLIGA KVANTITETER AV DET MATERIAL SOM ANVÄNDS FÖR DRIFT AV BILEN SOM LAGRATS I DE BEHÅLLARE SOM ÄR AVSEDDA FÖR DETTA SYFTE), SPRÄNGÄMNEN, BIOLOGISKT AKTIVA MATERIAL SOM UTGÖR EN RISK FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER RADIOAKTIVT MATERIAL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DET ENDAST, BIOLOGISKT AKTIVT ELLER RADIOAKTIVT MATERIAL FÖR FORSKNING, UTBILDNING, UTVECKLING ELLER INDUSTRIELLA ÄNDAMÅL, ELLER FÖR ÄNDAMÅL I ANSLUTNING TILL DESSA;

f. FÖR UTHYRNING I HAWAII, ATT FÖRA ELLER FÖRSÖK ATT FÖRA BILEN UTANFÖR HAWAII; OCH

g. FÖR UTHYRNINGAR I PUERTO RICO ELLER ST. THOMAS, ATT FÖRA BILEN ELLER FÖRSÖKA FÖRA DEN UTANFÖR DEN Ö DÄR HYRESAVTALET TECKNATS. ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT SÄTT SOM FÖRBJUDITS I PUNKT 5:

i. LEDER INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG TILL ATT DU FÖRLORAR FÖRMÅNEN KOPPLAD TILL BEGRÄNSNING AV DITT ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN, ÄVEN OM DU ACCEPTERAT SKADEFÖRSÄKRINGEN;

ii. LEDER INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG TILL ATT DIN PERSONSKADEFÖRSÄKRING ("PAI") OCH SKYDD FÖR PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER ("PEC"), ANSVARSFÖRSÄKRINGSTILLÄGG ("LIS"), SKYDD VID AKUT SJUKDOM ("ESP") OCH ALLT ANSVARSSKYDD SOM TILLHANDAHÅLLS AV HERTZ INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL BLIR OGILTIGA; OCH

iii. ÄR ETT BROTT MOT DETTA AVTAL, VILKET GÖR DIG INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG ANSVARIG FÖR FAKTISKA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR SOM ÅSAMKATS HERTZ GENOM DIN ÖVERTRÄDELSE UTÖVER TILLKOMMANDE RELATERADE KOSTNADER OCH ADVOKATARVODEN FÖR HERTZ.

6. BETALNING AV AVGIFTER

Du och alla andra personer, företag eller andra enheter till vilka du, med Hertz samtycke, betalar de kostnader som faktureras inom ramen för detta Avtal ("Kostnader") är solidariskt och var för sig ansvarig/ansvariga för betalningen av alla kostnader. Om du önskar att kostnader ska faktureras till någon person, företag eller annan enhet, representerar du att du har tillstånd att göra det. Kostnader som inte betalas i tid inom ramen för bestämmelserna i detta Avtal är föremål för förseningsavgift. Du kan också få betala avgift för en check som används för betalning av kostnader och som returneras till Hertz i avvisat skick eller när kostnader för betalning med kreditkort/värdecheckar/presentkort inte godkänts av kortets utfärdare.

Alla kostnader ska betalas vid hyresperiodens slut, kontant eller med kreditkort, kontantkort, kontokort eller annat betalsätt som godkänts av Hertz; särskilda regler kan emellertid gäller för uthyrningar som betalas med förbetalda checkar eller kuponger - se nedan. Du kan behöva presentera ett kredit-, kontant- eller kontokort i början av hyresperioden och samtycka till att Hertz fakturerar kostnaden för den aktuella hyrbilen. Genom att tillhandahålla en betalningsform, godkänner du att Hertz utför en kreditkontroll och/eller annan datakontroll som identifierar risken med att bevilja dig uthyrningen av bilen. Hertz kan neka dig att hyra bil baserat på denna information. Sparade värde/förbetalda/presentkort gäller inte, och ett kontokort kanske inte kvalificerar för uthyrning, men båda korttyperna kan användas för betalning vid återlämnandet av bilen. Kostnader som inte är kända för Hertz i slutet av hyresperioden ska betalas av dig eller av den person, det företag eller annan enhet som fakturerats för dessa kostnader, omgående efter fakturamottagandet eller vid fakturering av det första kredit-, kontant-, eller kontokort som angivits vid din Medlemsregistrering och som hade tillgänglig kredit eller kontotäckning vid tidpunkten för uthyrningen (eller mot det första kredit-, kontant-, eller kontokort som angivits vid din Medlemsregistrering och som hade tillräcklig(a) kredit eller tillgångar för att täcka samtliga kostnader vid tidpunkten för fakturering), även om kontanter, ett annat kredit-, kontant-, eller kontokort eller ett lagrat värde-/förbetalt/presentkort används för att betala kostnaderna vid hyresperiodens slut. Bestämmelserna för betalning av kostnader genom användning av kredit-, kontant,- eller sparat värde/förbetalt/presentkort regleras av ditt Avtal med kortutfärdaren. DU TILLÅTER HERTZ ATT (1) VID TIDPUNKTEN FÖR UTHYRNINGEN, RESERVERA EN KREDIT MED, ELLER FÅ ETT GODKÄNNANDE FRÅN, UTFÄRDAREN AV DET FÖRSTA KREDIT-, KONTANT-, ELLER KONTOKORT SOM ANGIVITS I SAMBAND MED DIN MEDLEMSREGISTRERING SOM HAR TILLGÄNGLIG KREDIT ELLER KONTOTÄCKNING, INOM RAMEN FÖR ETT RIMLIGT BELOPP SOM ÖVERSKRIDER DE FÖRVÄNTADE KOSTNADERNA, EXKLUSIVE TILLÄMPLIGA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERLÄMNANDET OCH (2) BEARBETA EN ELLER FLER VOUCHERS ELLER KVITTON MOT DETTA KORT (ELLER MOT DET FÖRSTA KORT SOM ANGETTS VID DIN MEDLEMSREGISTRERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGT MED KREDIT ELLER KONTOTÄCKNING FÖR ATT TÄCKA SAMTLIGA KOSTNADER VID TIDPUNKTEN FÖR FAKTURERINGEN) FÖR FAKTISKA KOSTNADER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DET ENDAST, KOSTNADER FÖR SKADOR PÅ BILEN, OM DET ÄR TILLÄMPLIGT ENLIGT LAG) I SAMBAND MED AVSLUTNINGEN AV HYRESPERIODEN. OM ETT KONTOKORT ANVISAS VID TIDPUNKTEN FÖR MEDLEMSREGISTRERING, ELLER ANVÄNDS FÖR EN HYRBIL, KAN HERTZ INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR ÖVERTRASSERINGSAVGIFTER, ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER ANNAT ANSVAR SOM DU ÅDRAGIT DIG OM DITT KONTO ÖVERTRASSERATS EFTER DET ATT HERTZ FÅTT EN AUKTORISERING VID HYRESPERIODENS BÖRJAN, OM AUKTORISERINGEN ÖVERSKRIDER TOTALBELOPPET FÖR DE KOSTNADER SOM DU ÅDRAGIT DIG I ANSLUTNING TILL HYRESPERIODEN. DET KAN INTRÄFFA EN VISS TIDSFÖRDRÖJNING INNAN KOSTNADERNA DRAS FRÅN DITT KORT

UTFÄRDAREN OCH TIDPUNKTEN DÅ KORTUTFÄRDAREN FRIGÖR BELOPPET. Hertz kan granska alla kostnader. Om fel upptäcks, får du betala de rätta kostnaderna. Om betalningen gjorts med kredit-, betal- eller kontokort, godkänner du att Hertz rättar kostnaderna hos kortutfärdaren. Hertz meddelar dig vid eventuell rättning.

Hertz kan då och då utfärda förbetalda vouchers, kuponger eller krediter, antingen i form av dokument eller som poster i Hertz register ("Vouchers"), vilka kan användas som betalning för hyreskostnader inom ramen för de villkor som gäller för dessa vouchers. Du måste meddela Hertz när du gör bokningen om din avsikt att använda en voucher. Vouchers ska överlämnas i samband med att bilen återlämnas till Hertz. Kostnader som inte täcks av vouchern, inklusive kostnader för extratjänster som du valt i samband med din Medlemsregistrering, kommer att stämmas av mot det första kredit-, betal- eller kontokort som angivits i samband med din Medlemsregistrering utifrån tillgänglig kredit eller kontotäckning. Hertz har ingen skyldighet att utfärda vouchers. Restriktioner för användning av vouchers kan gälla.

7. KOSTNADSBERÄKNINGAR

a. TIDSDEBITERINGAR beräknas med hjälp av de taxor som angivits i Hyressammanställningen för dagar, veckor, månader extra timmar och extra dagar (inklusive antalet extra dagar utöver en längre angiven tidsperiod). DEN LÄGSTA HYRESKOSTNADEN ÄR FÖR EN HYRESDAG ENDAST. HYRESDAGAR BESTÅR AV PÅ VARANDRA FÖLJANDE 24-TIMMARSPERIODER FRÅN OCH MED DEN TIDPUNKT DÅ HYRESPERIODEN PÅBÖRJAS, ELLER NÅGON DEL AV EN KALENDERDAG, ENLIGT VAD SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN. De extratimmar som anges i Hyressammanställningen debiteras för varje hel eller halv timma som överskrider hyresdagen till dess att dessa extratimmar motsvarar den dagliga avgift som anges på Hyressammanställningen för en extra dag. UTHYRNINGSTAXAN KAN HÖJAS OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN MER ÄN 24 TIMMAR FÖRE ELLER EFTER SCHEMALAGD ÅTERLÄMNING. FÖR SENARE ÅTERLÄMNING ÄN 29 MINUTERS TIDSFRIST DEBITERAS EN EXTRA TIMME OCH/ELLER EXTRA DAGSAVGIFT.. Extratimmar debiteras endast om bilen returneras 30 minuter eller mer efter början på en ny hyresdag; men, enligt vad som anges i paragraf 3, om bilen returneras efter normal kontorstid, kan kostnaderna öka och avse tid fram till dess återlämningsplatsen öppnar för en ny arbetsdag. OM DU INTE UPPFYLLER NÅGOT AV DE VILLKOR SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR SPECIALAVGIFTERNA, KAN ANDRA AVGIFTER TILLÄMPAS AV HERTZ. Alla förändringar av det överenskomna återlämningsdatumet och tiden eller återlämningsplatsen medför även förändringar i de debiteringarna i det enskilda fallet.

b. MIL/KILOMETERKOSTNADER, inklusive de som gäller för extra mil/kilometrar baseras, i förekommande fall, på det mil/kilometer-pris som anges i Hyressammanställningen. Antalet körda mil/kilometrar bestäms genom att subtrahera bilens avståndsmätarresultat i början av hyresperioden från det resultat som avläses i samband med återlämning av bilen, exklusive tiondelar av mil/kilometrar. Mil/kilometer-kostnaden multipliceras därefter med antalet körda mil/kilometrar, eller, vid extra mil/kilometrar, med tillåtet antal överskjutande mil/kilometrar, enligt vad som anges i Hyressammanställningen. Resultatet är mil/kilometerkostnaden.

c. EN SERVICEKOSTNAD kan tas ut om du återlämnar bilen till en annan plats än den du hyrde den från.

d. LDW-, PERS-, PAI/PEC-, ESP- och LIS-DEBITERINGAR ska i förekommande fall betalas per hel eller del av hyresdag enligt de taxor som anges på Hyressammanställningen.

e. SKATTER, SKATTEÅTERBETALNINGAR, FORDONSLICENSAVGIFTER, FLYGPLATS- OCH/ELLER HOTELLRELATERADE AVGIFTER OCH AVGIFTSÅTERBETALNINGAR, PÅSLAG ELLER LIKNANDE AVGIFTER debiteras/återbetalas enligt de avgifter som anges på Hyressammanställningen eller enligt gällande lag.

f. FÖR TULL-, PARKERINGS- OCH TRAFIKFÖRSEELSER/ÖVERTRÄDELSER GÄLLER: DU ANSVARAR FÖR OCH BETALAR ALLA TULLAVGIFTER, PARKERINGSAVGIFTER OCH TULLÖVERTRÄDELSER, ANDRA KOSTNADER OCH BÖTER, ALLA BOGSERINGS-, FÖRVARINGS- OCH BESLAGTAGNINGSAVGIFTER OCH ALLA PARKERINGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖR BILEN OCH SOM TILLKOMMER MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDNING, BESLAGTAGNING ELLER ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE. Du ger Hertz tillstånd att överlämna din fakturerings/hyresinformation och kredit- eller kontokortsinformation eller faktureringsinformation och information med avseende på din hyrbil till American Traffic Solutions, Inc och PlatePass, LLC för det enda syftet att behandla och debitera obetalda vägtullsavgifter och överträdelser, böter, straffavgifter och avgifter (och i förekommande fall för PlatePass-tjänster). Du samtycker också till att gottgöra Hertz och/eller American Traffic Solutions, Inc. och PlatePass, LLC, om de betalar detsamma. Du samtycker till att, vid fakturering, betala tillämpliga serviceavgifter (vanligtvis 30 USD) och andra avgifter i samband med sådana biltullar eller tull- och parkeringsavgifter eller trafikförseelser samt tillhandahålla information om dig själv i en rättegång eller statlig myndighet för vardera obetald biltull samt vardera tull-, parkeringsavgift eller annan stämning under din hyrperiod. Du samtycker också till att Hertz, American Traffic Solutions, Inc. och/eller PlatePass, LLC kan samla in information om dig, inklusive, men inte begränsat till det endast, uppgifter som ditt namn, din adress och ditt körkortsnummer till de myndighetsorgan eller domstolar som ansvarar för att debitera eller driva in obetalda vägtullsavgifter, parkeringsavgifter eller andra avgifter som kan uppkomma under din hyresperiod. För hyresperioder i USA, inklusive Hawaii gäller följande: Beloppet för den serviceavgift som du debiteras om Hertz eller American Traffic Solutions, Inc. måste betala avgift för en sådan överträdelse eller vägtullavgift är på upp till 42 USD per vägtullsavgift eller annan avgift. Du uppmanas att betala tillämpliga vägtullsavgifter, böter, kostnader, monetära bedömningar, straffavgifter, tullavgifter, extraavgifter eller andra kostnader direkt till domstol, lokala myndigheter eller annan tillämplig myndighet.

f. HÄMTNINGSKOSTNADER består av alla typer av kostnader som Hertz drabbas av för hämtning av bilen, antingen inom ramen för detta Avtal eller om den omhändertagits av myndigheter som ett resultat av din, en behörig förares, eller annan förares med ditt, hans eller hennes tillstånds användning av bilen, inklusive, men inte begränsat till det endast, alla advokatarvoden och domstolskostnader.

g. INDRIVNINGSKOSTNADER är alla typer av kostnader som Hertz åsamkats för indrivning av kostnader från dig eller den person som fakturerats, inklusive, men inte begränsat till det endast, alla advokatarvoden och domstolskostnader.

h. AVGIFTER FÖR SENA BETALNINGAR kan gälla för alla förfallna belopp för kostnader som inte betalats inom 30 dagar efter det att Hertz skickat en faktura för dessa kostnader till dig eller den person de fakturerats för. En sådan faktura skickas antingen till dig eller till den adress som anges vid tidpunkten för uthyrningen, antingen till din eller till den fakturaadress som registrerats hos Hertz.

i. BÖTER OCH ANDRA UTGIFTER inkluderar, men begränsas inte till dem endast, böter, straffavgifter, advokatarvoden och domstolskostnader som bedömts av och betalats av Hertz efter det att du eller behörig förare eller annan förare med er tillåtelse använt bilen.

j. KOSTNADER FÖR EXTRATJÄNSTER, som t.ex. Hertz NeverLost® In­car Navigation System, alternativ GPS eller andra navigeringssystem och babyskydd och bilbarnstolar debiteras i förekommande fall enligt de taxor som anges på Hyressammanställningen. Kostnader för extratjänster debiteras, om de anges på Hyressammanställningen som en dagskostnad, för varje hel eller del av hyresdag.

k. EN AVGIFT FÖR FÖR TIDIGT ÅTERLÄMNANDE på upp till 18 USD tas ut om du återlämnar bilen mer än 24 timmar före den utsatta tiden och du inte meddelat oss mer än 24 timmar i förväg om ändringen genom att ringa Hertz på 1- 800-654-4174. Avgiften gäller utöver eventuell ändrad hyreskostnad till följd av nedkortningen av hyrestiden.

l. EN AVGIFT FÖR FÖRSENT ÅTERLÄMNANDE på upp till 15 USD per dag upp till ett maximum på fem (5) dagar eller 75 USD tas ut om du återlämnar bilen mer än 12 timmar efter det datum och den tid som bestämts och du inte meddelat Hertz minst 24 timmar innan den planerade återlämningstiden genom att ringa 1- 800-654-4174. Avgiften gäller utöver någon förändring i hyreskostnaden till följd av att uthyrningen förlängts.

m. EN BYTE AV ÅTERLÄMNINGSPLATS-AVGIFT på 10 USD tas ut om du lämnar tillbaks bilen på en annan plats än som planerats eller om du återlämnar den mer än 24 timmar före eller 12 timmar efter den tid och det datum som planerats och du i fall av för tidigt återlämnande eller en platsförändring mer än 24 timmar i förväg vid ett återlämnande eller en förlängning av din bilhyra kan du ringa 1- 800-654-4174 eller att du går in och ändrar på Hertz.com. Denna avgift gäller utöver eventuella förändringar i hyreskostnaden som uppstår till följd av att du ändrat återlämningsplatsen eller tidsramen för din hyresperiod.

n. BORTTAPPADE NYCKLAR/NYCKELBRICKOR/UTESTÄNGNING Om du tappar bort nycklarna/nyckelbrickan till bilen, kan Hertz debitera dig för kostnaden för ersättning av nycklar eller nyckelbricka, samt för kostnaden för leverans av ersättningsnycklar/nyckelbricka (i förekommande fall) eller bogsering av bilen till närmaste Hertz-uthyrningsställe. Om du låser in nycklarna/nyckelbrickan i bilen och behöver assistans från Hertz, kan Hertz debitera dig för kostnaden för leverans av ersättningsnycklar/nyckelbricka (i förekommande fall) eller för bogsering av bilen till närmaste Hertz-uthyrningsställe.

o. FÖRLORADE/TRASIGA GPS-ENHETER, BILSÄTEN, OCH SÅ VIDARE. Om GPS eller NeverLost-enheter, bilsäten, eller andra separat tillhandahållna produkter kommer bort, stjäls eller går sönder under hyresperioden, måste du meddela Hertz och du ansvarar för ersättnings-, leverans- och servicekostnader.

p. RÖKNINGSAVGIFT. Om Hertz personal bedömer att du rökt i bilen (baserat på odör, testremsor, eller andra mekanismer) eller om bilen luktar cigaretter, marijuana eller annan rök, kommer du att debiteras en avgift om 400 USD.

q. ÖVRIGA KOSTNADER som anges på Hyressammanställningen debiteras enligt de tillämpliga kostnader som anges på Hyressammanställningen. Dessa kostnader som anges på Hyressammanställningen som en dagskostnad, debiteras för varje hel eller del av hyresdag.

r. Kostnaderna fortsätter att ackumuleras till dess att bilen återlämnas till Hertz, eller, om bilen stulits, till dess att du rapporterar stölden både till polisen i den jurisdiktion där stölden inträffat och till Hertz.

8. TANKNINGSALTERNATIV

A. FÖR UTHYRNINGAR I USA: De flesta hyrbilar från Hertz levereras med full tank, men så är inte alltid fallet. Tankningsalternativen är som följer:

1. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINST LIKA MYCKET BENSIN I TANKEN SOM NÄR DU TOG EMOT DEN, behöver du inte betala Hertz någon bensinkostnad.

2. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINDRE MÄNGD BENSIN I TANKEN ÄN NÄR DU TOG EMOT DEN, debiterar Hertz dig en bensin- och serviceavgift enligt gällande pris per mile/kilometer eller per liter som anges på Hyressammanställningen.

a. Avgiften per mile/kilometer gäller om du inte köper någon bensin under hyresperioden. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz antalet körda miles som visas på bilens avståndsmätare med den per mile/kilometer-siffra som anges på Hyressammanställningen.

b. Per liter-mängden används om du köper bensin under hyresperioden men om tanken inte är lika full när du återlämnar bilen som när du hämtade ut den. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz antalet liter som behövs för att fylla på tanken till den nivå den var när du tog emot bilen, gånger literpriset.

ÄVEN OM TVÅ METODER ANVÄNDS FÖR ATT FÖRENKLA BERÄKNINGEN, GER PER MILE/KILOMETER OCH PER LITER-PRISERNA UNGEFÄR SAMMA RESULTAT.

3. OM DU VÄLJER ATT KÖPA BRÄNSLE FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD GENOM ATT VÄLJA BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET, kommer du att debiteras enligt vad som visas på Hyressammanställningen för det köpet. OM DU VÄLJER DETTA ALTERNATIV BEHÖVER DU INTE BETALA NÅGON EXTRA BENSIN-OCH SERVICEAVGIFT, MEN DU KOMMER INTE ATT KREDITERAS FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID ÅTERLÄMNING, utom i följande fall:

a. För uthyrningar i Hawaii, om du återlämnar bilen med full tank, krediteras du för det belopp som du tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz.

b. För andra uthyrningar än ersättningsbilar, om du kör 75 miles eller mindre och återlämnar bilen med mindre än full tank krediteras du för det belopp som du tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz och debiteras för det använda bränslet enligt den per kilometer-siffra som anges på Hyressammanställningen, men endast om detta medför att du betalar mindre för bränslet.

FÖRUTOM FÖR DE UTHYRNINGAR FÖR VILKA KLAUSUL (a) ELLER (b) I UNDERPARAGRAF (3) GÄLLER, BLIR PER LITER-KOSTNADEN FÖR BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ALLTID LÄGRE ÄN BRÄNSLE- OCH SERVICEKOSTNADEN. MEN OM DU VÄLJER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET KREDITERAS DU INTE FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERLÄMNANDET. KOSTNADEN FÖR ATT TANKA PÅ EN LOKAL BENSINSTATION BLIR I ALLMÄNHET LÄGRE ÄN BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN ELLER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET. BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN OCH BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ÄR DOCK ETT BEKVÄMARE VAL EFTERSOM DU INTE BEHÖVER STANNA OCH TANKA BILEN INNAN DU ÅTERLÄMNAR DEN.

B. FÖR UTHYRNINGAR I KANADA. De flesta hyrbilar från Hertz levereras med full tank, men så är inte alltid fallet. Det finns tre tankningsalternativ:

1. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINST LIKA MYCKET BENSIN I TANKEN SOM NÄR DU TOG EMOT DEN, behöver du inte betala någon bensinkostnad.

2. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINDRE MÄNGD BENSIN I TANKEN ÄN NÄR DU TOG EMOT DEN, har Hertz rätt att debitera dig en bensin- och serviceavgift enligt tillämplig kostnad per mile/kilometer eller per-liter som anges på Hyressammanställningen.

a. Per-mile/kilometer-beräkningen används om du inte köper någon bensin under hyresperioden. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz antalet körda miles som visas på bilens avståndsmätare med den per mile/kilometer-siffra som anges på Hyressammanställningen.

b. Per-liter-beräkningen används om du köper bensin under hyresperioden men att tanken inte är lika full när du återlämnar bilen som när du hämtade ut den. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz antalet liter som behövs för att fylla på tanken till den nivå den var när du tog emot bilen, gånger literpriset.

ÄVEN OM TVÅ METODER ANVÄNDS FÖR ATT FÖRENKLA BERÄKNINGEN, GER PER-MILE/KILOMETER OCH PER-LITER-PRISERNA UNGEFÄR SAMMA RESULTAT.

3. OM DU VÄLJER ATT KÖPA BRÄNSLE FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD GENOM ATT VÄLJA BENSINKÖPSALTERNATIVET, kommer du att debiteras enligt vad som visas på Hyressammanställningen för det köpet. OM DU VÄLJER DETTA ALTERNATIV KOMMER DU INTE ATT DEBITERAS NÅGON EXTRA BENSIN- OCH SERVICEAVGIFT, MEN DU KREDITERAS HELLER INTE FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID ÅTERLÄMNANDET, om du inte kör bilen 100 miles eller mindre och återlämnar den med mindre än en full tank, i vilket fall du krediteras för det belopp som tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz och debiteras för den bensin som förbrukats enligt det per-mile/kilometerpris som viss på Hyressammanställningen, men endast om detta reducerar det belopp du betalar för bensinen.

FÖRUTOM FÖR DE UTHYRNINGAR FÖR VILKA UNDERPARAGRAF 8.(B)(3) GÄLLER, BLIR PER-LITER KOSTNADEN FÖR BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ALLTID LÄGRE ÄN BRÄNSLE- OCH SERVICEAVGIFTEN, MEN OM DU VÄLJER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET KREDITERAS DU INTE FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERLÄMNANDET. KOSTNADEN FÖR ATT TANKA PÅ DEN LOKALA BENSINSTATIONEN BLIR I ALLMÄNHET LÄGRE ÄN MED ALTERNATIVEN BENSIN- OCH SERVICEAVGIFT ELLER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET. BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN OCH BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ÄR DOCK ETT BEKVÄMARE VAL EFTERSOM DU INTE BEHÖVER STANNA OCH TANKA BILEN INNAN DU ÅTERLÄMNAR DEN.

9. SKILJEDOMSREGEL

DETTA AVTAL KRÄVER SKILJEDOM ELLER EN SMÅMÅLSRÄTTEGÅNG PÅ INDIVIDBASIS OCH INTE JURYRÄTTEGÅNGAR ELLER GRUPPTALAN. GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL, SAMTYCKER DU TILL DENNA SKILJEDOMSREGEL Med undantag för krav på skadestånd för egendomsskada, personskada eller dödsfall, SKA ALLA TVISTER MELLAN DIG OCH OSS ("OSS" OCH "VI" AVSER HERTZ CORPORATION/HERTZ, VÅRT MODERBOLAG ELLER VÅRA FILIALER OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER OCH ANSTÄLLDA SAMT EVENTUELLA FÖRSÄLJNINGSOMBUD OCH TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLER UTHYRNINGSTJÄNSTER) SKA ENDAST LÖSAS GENOM SKILJEDOM ELLER SMÅMÅLSFÖRFARANDE. GRUPPTALAN I SKILJEDOMSTOL ELLER ALLMÄN DOMSTOL ÄR INTE TILLÅTNA.DU OCH HERTZ AVSÄGER ER RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER DELTAGANDE I GRUPPTALAN, SOM GRUPPREPRESENTANT ELLER GRUPPMEDLEM. Du och vi står fortfarande fria att ta upp eventuella problem med statliga myndigheter. Denna skiljedomsregel har en bred tillämpning och inkluderar, utan begränsning, alla krav i samband med relationen eller kommunikationen mellan oss vare sig dessa har sin grund i avtal, skadestånd utanför avtalsförhållande, lag, bedrägeri, oriktig framställning, rättmätigt krav eller annan juridisk grundDen styrs av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 et seq. I alla skiljedomsmål under denna skiljedomsregel, är det skiljedomaren som bestämmer i alla frågor, inklusive i sin egen jurisdiktion, och alla invändningar med avseende på existensen av och omfattningen och giltigheten av denna skiljedomsregel. Skiljedomsförfarandet äger rum på orten för din faktureringsadress om inget annat överenskommits. Den amerikanska föreningen för skiljedom ("AAA") administrerar alla skiljedomsförfaranden inom ramen för konsumentskiljedomsreglerna ("Reglerna"). Du kan läsa reglerna på www.adr.org. Du eller vi kan inleda skiljedomsförfarandet genom att lämna en skriftlig begäran om skiljedom till den andra parten (till oss, Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Att: Arbitration (skiljedom)) med två kopior av begäran till AAA. Om ditt krav är ett lägre belopp än 10 000 USD ersätter vi dig för ansökningskostnaden till AAA. Skiljedomaren kan meddela ett gynnande beslut, samt tillerkänna pengar, men endast till fördel för och med avseende på den enskilda part som ansökt om det gynnande beslutet. En dom som fastställer skiljedomen kan avkunnas i valfri domstol som hanterar skiljedomsärenden. En skiljedom och en faställande dom gäller endast för de specifika parterna i ärendet och får inte användas i något annat ärende förutom för att verkställa själva domen. Skiljedomaren får inte samordna flera anspråk och får heller inte agera som representant eller föra grupptalan. OM DU INTE ACCEPTERAR DENNA SKILJEDOMSREGEL MÅSTE DU MEDDELA OSS SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN ATT DU MOTTAGIT

DETTA AVTAL GENOM ATT SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL no.arbitration@Hertz.com ELLER VIA POST TILL Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Att: Legal Department (juridikavdelningen). Inkludera ditt namn, adress, reservations-ID eller hyres/avtalsnummer (i förekommande fall), och en tydlig förklaring att du inte samtycker till denna skiljedomsregel. Om du tidigare meddelat Hertz om ditt beslut att välja bort skiljedom, behöver du inte göra det på nytt.

10. ANSVAR FÖR EGENDOM

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT HERTZ INTE ANSVARAR GENTEMOT DIG, DINA BEHÖRIGA FÖRARE ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ DIN ELLER ER PERSONLIGA EGENDOM SOM NI SJÄLVA ORSAKAT GENOM EGEN OCH NÅGON UTOMSTÅENDES HANDLINGAR ELLER PASSIVITET ELLER - I DEN UTSTÄCKNING DET MEDGES ENLIG LAG - AV FÖRSUMLIGHET FRÅN HERTZ. DU OCH DINA BEHÖRIGA FÖRARE AVSTÅR HÄRMED FRÅN ATT FRAMFÖRA KRAV MOT HERTZ, DESS OMBUD ELLER ANSTÄLLDA, MED AVSEENDE PÅ SKADA OCH FÖRLUST AV EGEN ELLER ANNANS PERSONLIGA EGENDOM I ETT HERTZ-FORDON ELLER PÅ ETT HERTZOMRÅDE SOM ORSAKATS AV DIG, EN BEHÖRIG FÖRARE ELLER NÅGON UTOMSTÅENDE OCH/ELLER ÄVEN - I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT LAG - AV HERTZ. DU OCH BEHÖRIGA FÖRARE SAMTYCKER TILL ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA HERTZ SKADESLÖST MED AVSEENDE PÅ ANSPRÅK RIKTADE MOT HERTZ FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ PERSONLIG EGENDOM SOM HAR SAMBAND MED EN UTHYRNING INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL.

11. ANSVARSSKYDD

FÖLJANDE UNDERPARAGRAF (a) GÄLLER FÖR UTHYRNINGAR I USA OM BESTÄMMELSERNA FÖR DITT CDP-NUMMER ELLER AVGIFTSPLAN INKLUDERAR ETT UTÖKAT ANSVARSSKYDD FRÅN HERTZ SIDA. UNDERPARAGRAF UNDERPARAGRAF (a) GÄLLER ÄVEN UTHYRNINGAR SOM INLEDS I JURISDIKTIONER I USA SOM HAR LAGAR SOM KRÄVER ATT BILUTHYRNINGSFÖRETAG TILLHANDAHÅLLER HUVUDSAKLIG ANSVARSFÖRSÄKRNING FRÅN OCH MED DEN 1 juni 2019. JURISDIKTIONER I USA SOM KRÄVER ATT BILUTHYRNINGSFÖRETAG TILLHANDAHÅLLER HUVUDSAKLIG ANSVARSFÖRSÄKRNING INNEFATTAR MARYLAND, MASSACHUSETTS, MICHIGAN, NEW YORK, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA SAMT WEST VIRGINIA. FÖLJANDE UNDERPARAGRAF(a) GÄLLER OCKSÅ FÖR PROGRAMUTHYRNINGAR SOM TECKNAS I KALIFORNIEN ELLER VIRGINIA OM UTHYRNINGSFÖRETAGET ÄR LICENSTAGARE TILL HERTZ.

a. MED DE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGETTS I DENNA UNDERPARAGRAF, SKA HERTZ KOMPENSERA OCH HÅLLA DIG OCH ANDRA BEHÖRIGA FÖRARE SKADESLÖSA MOT ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT TREDJE PART, VILKET PER DEFINITION EXKLUDERAR DINA ELLER BEHÖRIGA FÖRARES FAMILJEMEDLEMMAR VIA BLODSBAND, GIFTERMÅL ELLER ADOPTION, SOM LEVER MED DIG ELLER DEM, AVSEENDE KROPPSSKADA (INKLUSIVE DÖDSFALL) OCH EGENDOMSSKADOR, OM OLYCKAN UPPKOMMIT PÅ GRUND AV EN BILANVÄNDNING INOM RAMEN FÖR BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. BEGRÄNSNINGARNA I SKYDDET, INKLUSIVE ÄGARANSVARET, ÄR SAMMA SOM DE MINIMIGRÄNSER SOM KRÄVS ENLIGT LAGEN FÖR EKONOMISKT ANSVAR FÖR BILAR I DEN JURISDIKTION DÄR OLYCKAN INTRÄFFAR, SÅVIDA INTE HÖGRE GRÄNSER GÄLLER FÖR DET CDP-NUMMER ELLER DEN AVGIFTSPLAN SOM FINNS INTAGNA I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN. NÄMNDA GRÄNSER KANSKE INTE HELT TÄCKER DITT ANSVAR OM DU ÄR INBLANDAD I EN OLYCKA. NÄMNDA SKYDD MOTSVARAR DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN I GÄLLANDE OBLIGATORISK "NO FAULT"-LAGSTIFTNING, MEN INKLUDERAR INTE SKYDDEN "OFÖRSÄKRAD FÖRARE", "UNDERFÖRSÄKRAD FÖRARE", "EXTRA NO FAULT" ELLER ANNAT VALFRITT SKYDD. INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG, AVSTÅR HÄRMED DU OCH HERTZ FRÅN OCH AVSÄGER ER EN INKLUDERING AV ETT SÅDANT SKYDD. Om ett sådant skydd är obligatoriskt enligt lag, motsvarar gränserna för skyddet det minimum som krävs för primärt ansvarsskydd enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där olyckan inträffar. Hertz garanterar att det skydd som beskrivs i denna underparagraf är primärt med avseende på det försäkringsskydd som innehas av dig eller en behörig förare. INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG SKA HERTZ FÖRPLIKTELSER ATT FÖRSVARA DIG ELLER BEHÖRIG FÖRARE INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL UPPHÖRA EFTER DET ATT TILLÄMPLIGA GRÄNSER FÖR ANSVARSSKYDD ÄR UTTÖMDA.

FÖLJANDE UNDERPARAGRAF (b) GÄLLER FÖR ALLA UTHYRNINGAR I USA, MED UNDANTAG FÖR DE SOM ANGETTS I UNDERPARAGRAF (a)

b. OM DU INTE KÖPER ETT ANSVARSFÖRSÄKRINGSTILLÄGG (LIS) (EN SAMMANFATTNING AV LIS-SKYDDET REDOVISAS NEDAN) I BÖRJAN AV HYRESPERIODEN OCH EN OLYCKA UPPKOMMER PÅ GRUND AV BILANVÄNDINGEN, ÄR DET DIN FÖRSÄKRING OCH BILFÖRARENS FÖRSÄKRING SOM ÄR PRIMÄRA. OM GÄLLANDE LAG SÅ MEDGER, TILLHANDAHÅLLER HERTZ INTE NÅGON ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TREDJE PART FÖR UTHYRNINGEN. DU SAMTYCKER TILL ATT DU OCH DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG ANSVARAR FÖR HANTERING, FÖRSVAR OCH BETALNING AV ALLA TREDJEPARTSANSPRÅK FÖR KROPPSSKADA, INKLUSIVE DÖDSFALL ELLER EGENDOMSSKADA SOM ORSAKATS AV ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN UNDER HYRESPERIODEN (TREDJEPARTSANSPRÅK). DU INTYGAR OCH GARANTERAR ATT DIN FÖRSÄKRING ÄR TILLRÄCKLIG FÖR ATT UPPFYLLA LÄGSTA TILLÄMPLIGA EKONOMISKA ANSVAR ENLIGT GÄLLANDE LAG. DU GÅR MED PÅ ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA HERTZ SKADESLÖST OCH FÖRSVARA HERTZ GENTEMOT ALL/ALLA TYPER AV FÖRLUST, ANSVAR ELLER SKADOR SOM ORSAKATS AV ELLER UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS UNDER HYRESPERIODEN, SAMT ÄVEN KOSTNADER OCH ADVOKATARVODEN. SÅVIDA GÄLLANDE LAG INTE KRÄVER ANNAT, TILLHANDAHÅLLER INTE HERTZ SKYDD FÖR "OFÖRSÄKRAD" FÖRARE, FYSISKT SKADESKYDD FÖR BILEN, "NO-FAULT" ELLER ANNAT SKYDD I ANSLUTNING TILL UTHYRNINGEN OCH HERTZ OCH DU FRÅNSÄGER OCH AVSÄGER ER, INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG, ATT ETT SÅDANT SKYDD INKLUDERAS. I DEN MÅN HERTZ ENLIGT LAG TROTS VAD SOM SÄGS I DETTA AVTAL MÅSTE TILLHANDAHÅLLA ETT SKYDD, SKA DET SKYDDET VARA SEKUNDÄRT MED AVSEENDE PÅ ALLA ANDRA POLICYER (OAVSETT PRIMÄR RISK ELLER SJÄLVRISK), OCH MOTSVARA ETT BELOPP SOM INTE FÅR ÖVERSKRIDA LÄGSTA OBLIGATORISKA GRÄNS FÖR EKONOMISKT ANSVAR I DEN JURISDIKTION DÄR OLYCKAN INTRÄFFAT. HERTZ TILLHANDAHÅLLER ETT SÅDANT ANSVARSSKYDD INOM RAMEN FÖR ETT SJÄLVRISKINTYGANDE ELLER EN FÖRSÄKRINGSPOLICY.

FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I FLORIDA: Enligt lagstiftningen i staten Florida är Hertz ansvarsskydd och personskadeskydd primärt oavsett vad som anges. Därför informerar Hertz dig härmed dig om att den giltiga och indrivningsbara ansvarsförsäkringen och personskadeskyddsförsäkringen för behörig förare av en hyr- eller leasingbil är primär avseende de gränser för det ansvars och personskadeskydd som krävs enligt ss.324.021 (7) och 627.736 i Florida-reglerna, såvida inte ditt CDP-nummer eller din avgiftsplan inkluderar en utvidgning av Hertz ansvarsskydd eller att du accepterar valfri LIS. Med primär försäkring menas att, i händelse av en förlust, kommer din eller din behöriga förares försäkring ansvara för betalning av krav relaterade till personskador eller egendomsskador motsvarande upp till gränsen för aktuell försäkring.

c. FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I KANADA, SKA HERTZ INOM RAMEN FÖR DE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DENNA UNDERPARAGRAF, KOMPENSERA OCH FÖRSVARA DIG OCH ANDRA BEHÖRIGA FÖRARE OCH HÅLLA ER SKADESLÖSA GENTEMOT ANSVARSSKYLDIGHET MOT TREDJE PART, VILKET EXKLUDERAR DINA ELLER BEHÖRIGA FÖRARES FAMILJEMEDLEMMAR VIA BLODSBAND, GIFTEMÅL ELLER ADOPTION, SOM LEVER MED DIG ELLER DEM, OM OLYCKAN INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT SÄTT SOM ÄR FÖRENLIGT MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. GRÄNSERNA FÖR DETTA SKYDD ÄR EN KOMBINERAD ENSKILD GRÄNS OM 1 000 000 CDD FÖR KROPPSSKADA OCH SKADA PÅ EGENDOM. SKYDDET UPPFYLLER DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN I ALL TILLÄMPLIG, OBLIGATORISK "NO FAULT"-LAGSTIFTNING, MEN INKLUDERAR INTE SKYDDSTYPERNA "OFÖRSÄKRAD FÖRARE", "UNDERFÖRSÄKRAD FÖRARE", "EXTRA NO FAULT" ELLER ANNAT VALFRITT SKYDD. INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG FRÅNSÄGER SIG DU OCH HERTZ EN INKLUDERING AV ETT SÅDANT SKYDD. Om ett sådant skydd krävs inom ramen för gällande lag för personer andra än du eller några behöriga förare, ska gränserna för ett sådant skydd vara lägsta möjliga enligt bestämmelserna i den jurisdiktion där olyckan inträffat. Hertz garanterar att det skydd som beskrivs i denna underparagraf tillhandahålls i enlighet med lagstiftningen i den jurisdiktion där olyckan inträffat. Inom ramen för gällande lag, kommer det skydd som beskrivs i denna underparagraf att vara sekundärt i förhållande till din försäkring och bilförarens försäkring.

d. DU OCH ALLA BEHÖRIGA FÖRARE SKA ERSÄTTA OCH HÅLLA HERTZ, DESS OMBUD, ANSTÄLLDA OCH DOTTERBOLAG SKADESLÖSA GENTEMOT ALL FÖRLUST, ANSVAR, ANSPRÅK, KRAV, MÅL, ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER I NÅGON FORM (EN "FÖRLUST"), SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT BILEN ANVÄNTS AV DIG, DEN BEHÖRIGA FÖRAREN ELLER AV ANDRA FÖRARE MED DITT TILLSTÅND INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DET ENDAST, ADVOKATKOSTNADER SOM HERTZ RÅKAT UT FÖR NÄR HERTZ FÖRSVARAR SINA RÄTTIGHETER INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL, SÅVIDA INTE FÖRLUSTEN OCH KRAVEN ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE FRÅN HERTZ.

VID UTHYRNING SOM INLEDS I MARYLAND FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2020: FÖR UTHYRDA ERSÄTTNINGSFORDON GÄLLER DIN FÖRSÄKRING ELLER FÖRARENS BILFÖRSÄKRING SOM HUVUDSAKLIG ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR BILEN SOM ÄR EN UTHYRD ERSÄTTNINGSBIL OCH EN EVENTUELL ANSVARSFÖRSÄKRING FRÅN HERTZ FUNGERAR SOM EN SEKUNDÄR FÖRSÄKRING SÅVIDA INTE DITT CDP-NUMMER ELLER AVGIFTSPLAN INKLUDERAR EN UTÖKNING AV HERTZ FÖR ANSVARSFÖRSÄKRING ELLER OM DU GODKÄNNER EN VALBAR LIS-FÖRSÄKRING. HUVUDSAKLIG ANSVARSFÖRSÄKRING INNEBÄR ATT DIN ELLER EN BEHÖRIG FÖRARES FÖRSÄKRING, I HÄNDELSE AV FÖRLUST, ANSVARAR FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM UPP TILL FÖRSÄKRINGSGRÄNSEN.

FÖR UTHYRNINGAR SOM INLEDS I MARYLAND FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2020: FÖRUTOM DEN FÖRSÄKRING SOM TILLHANDAHÅLLS AV MARYLAND AUTOMOBILE INSURANCE FUND, AVSEENDE ETT HYRFORDON SOM INTE ÄR ETT UTHYRT ERSÄTTNINGSFORDON, ÄR DET DIN ELLER FÖRARENS FORDONSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER SOM HUVUDSAKLIG FÖRSÄKRING FÖR BILEN MED EN BEKRÄFTELSE FRÅN HERTZ ATT DIN ELLER FÖRARENS FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖR BILEN SOM DIN ELLER FÖRARENS FÖRSÄKRING SKA GÄLLA FÖR ÄR GILTIG, OCH ATT FÖRSÄKRINGEN TÄCKER DET BELOPP SOM KRÄVS FÖR MINSTA EKONOMISKA ANSVARSGRÄNS UNDER MARYLAND-LAG MEDAN BILEN ANVÄNDS SOM HYRFORDON, SÅVIDA INTE DITT CDP-NUMMER ELLER AVGIFTSPLAN INNEFATTAR UTÖKNINGEN FRÅN HERTZ MED EN ANSVARSFÖRSÄKRING ELLER OM DU GODKÄNNER EN VALBAR LIS-FÖRSÄKRING. HUVUDSAKLIG ANSVARSFÖRSÄKRING INNEBÄR ATT DIN ELLER BILFÖRARENS FÖRSÄKRING, I HÄNDELSE AV FÖRLUST, ANSVARAR FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM UPP TILL FÖRSÄKRINGSGRÄNSEN. 

 

FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I MICHIGAN: Inom ramen för lagstiftningen i Michigan, ansvarar Hertz för skador som orsakats av försumlighet med bilen upp till ett maxbelopp om 20 000 USD vid kroppsskada eller dödsfall för en person i en singelolycka och 40 000 USD vid kroppsskada eller dödsfall för två eller fler personer i en enstaka olycka, och det endast om olyckan inträffade när bilen användes av dig, din make/maka eller en annan behörig förare, en förälder, ett syskon, ett barn eller annan nära familjemedlem. Du kan vara ansvarsskyldig gentemot Hertz upp till de maxbelopp som anges i föregående mening och för en skadad person med ersättningsbelopp som beviljats utöver angivna maxbelopp.

e. FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I PENNSYLVANIA GÄLLER SKA DU AVBÖJA ERBJUDANDE OM SKYDD FÖR OFÖRSÄKRAD FÖRARE INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL OCH ALLA FÖRSÄKRINGSPOLICYER ELLER SJÄLVRISKFÖRSÄKRINGAR SOM UTFÄRDAS INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL, FÖR DIG OCH ALLA ANDRA PASSAGERARE I FORDONET. ETT SKYDD FÖR OFÖRSÄKRADE FÖRARE SKYDDAR DIG OCH ANDRA PASSAGERARE I BILEN FÖR FÖRLUST OCH SKADOR SOM ORSAKATS OM DESSA SKETT GENOM FÖRSUMMELSE FRÅN EN FÖRARE SOM SAKNAR FÖRSÄKRING FÖR FÖRLUSTER OCH SKADOR.

f. OM DU ÄR INVOLVERAD I EN OLYCKA I COLORADO, TILLHANDAHÅLLER HERTZ GRUNDLÄGGANDE, NO-FAULT OCH EXTRA NO-FAULT- PERSONSKADESKYDD ENLIGT VAD SOM FÖRESKRIVS I GÄLLANDE LAG I COLORADO, UPP TILL EN SAMMANLAGD ÖVRE GRÄNS PÅ 200 000 USD FÖR KROPPSSKADA PÅ NÅGON PERSON, INKLUSIVE DÖDSFALL.

g. Bilen får inte köras in i Mexiko utan att först ha fått ett specifikt skriftligt tillstånd från Hertz, som Hertz kan neka att lämna om Hertz så önskar. kan behållas i Hertz exklusiva ägo. Om du beviljas nämnda tillstånd, måste du först få en försäkring från Hertz som gäller i Mexiko. Hertz tillhandahåller inget ansvarsskydd inom ramen för detta Avtal då bilen befinner sig i Mexiko.

h. FÖR UTHYRNING SOM INLEDS I SAINT THOMAS, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA: Jungfruöarnas lag förordnar att förarens egna ansvarsförsäkring för fordon är huvudsaklig ansvarsförsäkring för skador orsakade av föraren som kör en hyrbil, med Hertz försäkring, som är obligatorisk på Jungfruöarna, som en sekundär försäkring. Du måste vid hyrtillfället tillhandahålla namnet på försäkringsbolaget för din ansvarsförsäkring till oss. Fullständig kopia av lagen, Titel 20 VIC Avs. 419 (c), finns tillgänglig på begäran på huvudkontoret.


 

12. OLYCKOR, STÖLD OCH VANDALISM

Du måste omgående på ett riktigt sätt rapportera om olycka, stöld eller vandalism som involverar bilen till Uthyrningsföretaget och till polisen i den jurisdiktion där denna olycka ägt rum. Du bör lämna uppgifter om vittnen och andra fordon involverade, samt deras respektive förare, ägare och deras försäkringsbolag om möjligt. Om du eller behörig förare får några skriftliga handlingar med avseende på en sådan olycka, måste dessa handlingar omgående överlämnas till Hertz. Du och andra behöriga förare måste helt och fullt samarbeta med Hertz utredning av en sådan olycka och försvara Hertz vid ett eventuellt påföljande juridiskt yrkande. UNDERLÅTENHET ATT SAMARBETA HELT OCH FULLT KAN OGILTIGFÖRKLARA ANSVARSSKYDD, PAI/PEC, LIS OCH LDW. Du och behöriga förare samtycker till att Hertz får tillgång till offentliga register och annan information om en eventuell olycka och går med på att ärendet hanteras i en viss jurisdiktion och att du/ni inte inte riktar invändningar mot den jurisdiktionen.

13. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Hertz ansvarar inte för dig eller behöriga förare för indirekta, särskilda skador eller följdskador (inklusive utebliven vinst) som uppkommit på något sätt med avseende på de angelägenheter i täcks av detta Avtal.

14. AVSTÅENDE FÖR DADE COUNTY

a. En hyrestagare i Miami-Dade County måste förses med en godkänd informationskarta för besökare, såvida denna rättighet inte frånsägs. Dessa kartor tillhandahålls normalt av alla Hertz-kontor i Dade County. Varje hyrestagare måste antingen bekräfta mottagande av kartan i början av varje hyresperiod eller avsäga sig rätten att ta emot kartan. Genom att godkänna dessa nordamerikanska villkor, avstår du dig rätten att ta emot en sådan karta.

15. TILLÄGGSTJÄNSTER; FORDONSKLASS

Såvida inte annat angetts nedan gäller för alla uthyrningar inom ramen för Programmet där du begärt de tilläggstjänster (i mån av tillgänglighet) och den fordonsklass du valt vid din Medlemsregistrering (val som kan ändras med jämna mellanrum genom ett skriftligt meddelande till från ditt Medlemsföretag eller på vår webbplats). Du kan välja olika tilläggstjänster för en uthyrning i början av uthyrningsperioden; för att välja olika tilläggstjänster i början av en uthyrningsperiod, måste du meddela en Hertzrepresentant om ditt val i början av uthyrningsperioden och låta representanten ändra i Hyressammanställningen så att den återspeglar dina val. Du kan välja en annan fordonsklass samtidigt som du gör din bokning. Från och med den 1 juni 2019 är bilklasserna som generellt finns tillgängliga (dessa är i samtliga fall beroende av tillgänglighet) för hyrning i USA och Kanada med programmet innefattar kompaktbil, Mid-size, fyradörrars Full-size, tvådörrars sportbil, Premium, Lyx och SUV. Beroende på lokal tillgänglighet, kan specialfordon som t.ex. minivan och öppna bilar hyras inom ramen för Programmet om du lägger fram ett önskemål om detta när du gör din bokning.

16. KOSTNADSTÄCKNING

Förutom om detta enligt lag eller skiljedomsregler (någon skiljedomstol eller annat rättsligt förfarande mellan dig och oss) förbjuds ska den vinnande partens kostnader och utgifter för sådan skiljedom eller rättsliga förfaranden åläggas den förlorande parten, inklusive rimliga advokatarvoden, kostnader för skiljedomstol eller domstol samt skiljedomsavgifter.

 

17. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MEXIKO

För biluthyrning i Mexiko gäller andra delar av de nordamerikanska villkoren för registrerande företag. Dock kan uthyrningsvillkoren från hyrföretaget skilja sig och tillämpas i Mexiko. Andra tillämpliga avsnitt i Gold-villkoren, inklusive avsnitten I. och II.A., som komplement till hyressammanställningen eller hyresavtalet som som du mottar när uthyrningen påbörjas, samt eventuella andra dokument som kräver underteckning vid uthyrningen, består av avtalet mellan dig och uthyrningsföretaget för den aktuella uthyrningen.SAMMANFATTNING AV TILLÄGGSTJÄNSTER TILLGÄNGLIGA

 

 DEL II. C. REGLER OCH VILLKOR SOM GÄLLER I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA)

Ditt uthyrningsprogram inkluderar den kombination av tilläggstjänster och bilklass som du väljer vid medlemsregistrering (eller enligt dina justerade preferenser som du lagt till i efterhand). Du får välja en annan bilklass när du bokar. Du får även välja andra tilläggstjänster för en specifik hyrning vid upphämtningstillfället.

På vissa platser är vissa tilläggstjänster inte tillgängliga baserat på föregående begäran om dem vid medlemsregistering. (Detta skulle mest sannolikt inträffa när Hertz efter eget gottfinnande bestämmer att gällande lagar gör det opraktiskt att erbjuda tjänsterna vid platsen på förhandsbasis). Under sådana omständigheter kommer Hyressammanställningen ange att du avböjt sådana tilläggstjänster, även om din medlemsregistrering anger att du vill ha dem för EMEA-uthyrningsprogram. Du kanske fortfarande kan välja till tjänsterna när du hämtar bilen, även om de inte är tillgängliga på förhandsbasis. För att göra detta måste du meddela en Hertz-representant på hyresplatsen om ditt beslut att köpa tjänsterna vid hyresperiodens början och, om tjänsterna är tillgängliga, får representanten justera Hyressammanställningen för att inkludera dina val.

Från och med 1 september 2019 kan följande klasser hyras i samband med uthyrningsprogrammet i Europa, Mellanöstern och Afrika: Ekonomi, Kompaktbil, Intermediate, Standard, FullSize och Premium.

För information om det valfria stöldskyddet (TP), kostnadsreducering vid vagnskada (CDW), Super CDW (SCDW) och Storolycksskydd (SC), hänvisa till paragraf 4 i de allmänna EMEA-villkoren. Variationer i eller tillägg till tilläggstjänster som beskrivs nedan förklaras i Uthyrningsprogrammets landsspecifika villkor, som finns efter denna Sammanfattning av tilläggstjänster.

Denna sammanfattning gäller per 1 juni 2016. Extratjänster som erbjuds, täckningar, begränsningar, undantag samt andra funktioner och priser kan alla komma att ändras utan föregående meddelande.

PERSONLIG FÖRSÄKRING

 

 

 1. TILLÄMPLIGHET

   

  Detta avsnitt gäller endast produkter med personlig försäkring ("PI") som säljs i följande länder: Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Benelux-länderna och Frankrike. Information om PI-produkter som finns i samband med biluthyrning i andra länder finns i den information som finns att läsa online när du fyller i ditt bokningsformulär. Du kan också fråga på Hertz-uthyrningsstället.

 2. HUR GÖR JAG FÖR ATT GÖRA ETT ANSPRÅK?

   

  Alla anspråk under din PI-policy hanteras av Hertz Claims Management Limited (HCM). Om du behöver göra ett anspråk ska du fylla i formuläret Claim Notification Form som du hittar i PI-foldern som du får på Hertz-uthyrningsstället och skicka det till HCM på den adress som står i foldern. Alternativt kan anspråksformulär begäras genom att du kontaktar HVM via telefon eller e-post med den kontaktinformation som du får på Hertz-uthyrningsstället.

  (a) Anspråk på personliga tillhörigheter

  Du måste ha ett referensnummer till brottsanmälan innan vi kan hantera anspråk på stöld eller förlorad egendom. Detta får du av polisen när du anmält ärendet till dem. Vi ber dig också att tillhandahålla bevis på de föremål du förlorat. Exempelvis kan vi be dig om originalkvitto och/eller fotografier av föremålen.

  (b) Anspråk på personskada

  Mer information om hur du gör anspråk på personskada finns i HCM-kontaktinformationen som du får på Hertz-uthyrningsstället. HCM hjälper dig med den information som krävs för att göra anspråket.

  (c) Anspråksprocess

  Vi bekräftar att vi mottagit ditt anspråk inom 10 dagar och tillhandahåller namn, telefonnummer och e-postadress till handläggaren som hanterar ditt ärende samt ett referensnummer. Vi strävar efter att lösa ärendet så fort som möjligt, med reservation för en utförlig undersökning.

 3. AVBRYTA

   

  Du kan när som helst avbryta PI-policyn under hyrperioden. Detta gäller från dagen efter att du gör din begäran. Detta beror på att PI debiteras som fullständigt dagspris för varje dag eller del av en dag som du tar PI. Om du vill avbryta PI när hyrperioden har börjat ber vi dig att besöka någon av våra filialer. Hyravtalet avbryts och faktureras, och ett nytt hyravtal utan PI startar från och med dagen efter att du avbrutit PI.

 4. KLAGOMÅL

   

  Om du har klagomål på den service du får i händelse av ett anspråk ska du först meddela detta till filialchefen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du skriva till HCM med hjälp av den kontaktinformation som du fått på ditt Hertz-uthyrningsställe. Vi strävar efter att bekräfta alla klagomål som mottagits inom fem arbetsdagar, att skicka ett första svar inom fyra veckor och ett slutligt svar inom åtta veckor.

 5. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN

   

  Försäkringsgivaren är Probus Insurance Company Europe DAC ("Probus"), registrerad i Irland med företagsnumret 252557 vid Hertz Europe Services Centre, Swords Business Park, Swords, Co Dublin.

  Hertz och Probus är dotterbolag till Hertz Corporation, ett aktiebolag i New Jersey, USA.

  Hertz erbjuder endast en PI-produkt från Probus, trots att det inte är obligatoriskt att sälja produkten och det begränsar inte att liknande produkter från andra försäkringar erbjuds.

 6. VAD ÄR DU FÖRSÄKRAD FÖR NÄR DU HYR ETT FORDON AV HERTZ?

   

  När du hämtar nycklarna till din Hertz-bil omfattas du av en försäkring från tredje part, vilket inkluderas automatiskt i avgiften. Detta krävs enligt lag och skyddar dig och andra auktoriserade förare av Hertz-fordonet mot ansvar som kan uppstå vid dödsfall eller skada av andra människor eller deras egendom.

 7. ANDRA ALTERNATIV SOM DU BÖR ÖVERVÄGA

   

  Vi erbjuder också ansvarsfrihet mot oss om ditt Hertz-fordon skulle bli stulet eller skadat under hyrperioden. Detta är vanligtvis valbart, men kan vara inkluderat i ditt Hertz-hyrpaket. Stöldskydd (TP) omfattar förlust av eller skada på bilen till följd av stöld, stöldförsök eller vandalism, då Collision Damage Waiver (CDW) täcker kostnaden för skada på fordonet, vid exempelvis en olycka. Varje undantag omfattas av självrisk, men du kan begränsa självrisken för både CDW och TP genom att ta ut vår SuperCover-försäkring (SC). Fråga vid disken om du vill ha mer information.

  På Hertz förstår vi också vikten av att skydda det du håller kärt. För att du ska känna dig ännu tryggare erbjuder vi därför dig, dina passagerare och dina ägodelar ett PI-tillval.

 8. EN SNABBGUIDE TILL HERTZ PERSONLIGA FÖRSÄKRING

   

  PI är en valfri försäkring som är utformad för att uppfylla kraven och behoven hos dem som söker skydd för risker som inte uppfylls av ovanstående försäkring och friskrivningar. Dessa innefattar risk för dödsfall, personskada och förlust av eller skada på personliga ägodelar. PI försäkrar dig och dina passagerare för sådana risker som kan uppstå i samband med din användning av Hertz-fordonet under hyrperioden.

 9. VEM ÄR FÖRSÄKRAD?

   

  PI försäkrar dig som hyr hos Hertz och förare som godkänts av Hertz och som nämns i hyresavtalet. Försäkringen täcker även passagerare i Hertz-fordonet upp till antalet godkända platser för den typen av fordon. PI täcker dessa personer i Hertz-fordonet, deras bagage och tillhörigheter, under den överenskomna tiden i hyresavtalet. Skyddet som ges av PI upphör att gälla om du inte följer villkoren för användning av det hyrfordon som finns i hyresavtalet och reduceras proportionerligt om du har någon annan försäkring som täcker kostnader för sjukvård och nödsituationer, sjukhusförmåner och/eller personliga tillhörigheter.

 10. VILKA ÄR FÖRMÅNERNA?

   

(a) Personliga tillhörigheter

Förarens och passagerares bagage, kläder och personliga tillhörigheter är försäkrade i Hertz-fordonet när det är låst och säkrat mot förlust eller skada p.g.a. krock, brand eller stöld med förbehåll för slitage och avskrivningar.

FÖRMÅN

PER FORDON

SJÄLVRISK

Krock eller brand, totalt

4 400 GBP/6 000 EUR

55 GBP/75 EUR

Stöld, totalt

2 200 GBP/3 000 EUR

55 GBP/75 EUR

(b) Personolycka

PI ger dig och dina passagerare en klumpsumma i händelse av dödsfall, vid förlorad syn eller förlust av en eller flera kroppsdelar, eller permanent och fullständigt funktionshinder direkt orsakat av en olycka som inträffat i ett Hertz-fordon. Detta är ett tillägg till eventuell annan kompensation som du och dina passagerare kan komma att göra anspråk på från tredje part. Det högsta beloppet i det här avsnittet är 165 000 GBP/225 000 EUR per olycka, inklusive upp till 110 000 GBP/150 000 EUR för föraren och upp till totalt 55 000 GBP/75 000 EUR för passagerare. Notera att det högsta beloppet är betalbart endast i fall av permanent och fullständigt funktionshinder. För barn under 18 år begränsas alla dessa förmåner till 5 000 GBP/7 000 EUR, bortsett från dödsfall som begränsas till 2 000 GBP/3 000 EUR.

FÖRMÅN

FÖRARE

PASSAGERARE

Dödsfall

60 000 GBP/80 000 EUR

30 000 GBP/40 000 EUR

Förlorad syn på ett eller båda ögonen

45 000 GBP/60 000 EUR

22 500 GBP/30 000 EUR

Förlust av en eller flera kroppsdelar

45 000 GBP/60 000 EUR

22 500 GBP/30 000 EUR

Permanent och fullständigt funktionshinder

110 000 GBP/150 000 EUR

55 000 GBP/75 000 EUR

 1. Utgifter för sjukvård och akutvård

   

  Följande kostnader för medicin och nödsituationer, som uppstår som ett direkt resultat av kroppsskador till följd av en olycka där Hertz-fordonet är inblandat, täcks också.

  Obs! Sjukvårdskostnader innefattar kostnaden för medicinsk, kirurgisk eller annan avhjälpande behandling som ges eller ordineras av en legitimerad läkare. De medicinska kostnaderna måste uppstå inom två år efter olyckan.

  FÖRMÅN

  PER PERSON

  SJÄLVRISK

  Ambulansutgifter

  180 GBP/250 EUR

  Ingen självrisk

  Sjukvårdskostnader

  2 200 GBP/3 000 EUR

  35 GBP/50 EUR

 2. Ytterligare sjukhusförmån

   

Om du behöver tillbringa tid som patient på ett registrerat sjukhus som direkt följd av en olycka där Hertz-fordonet är inblandat, kommer du att få ytterligare förmåner för att betala dina utgifter utöver annat belopp.

FÖRMÅN

PER PERSON

SJÄLVRISK

40 GBP/50 EUR för varje 24 timmar

Upp till 700 GBP/1 000 EUR

Ingen självrisk

 1. VILKA ÄR UNDANTAGEN?

   

Policyn täcker inte händelser som uppstår till följd av brott mot de villkor som gäller för uthyrning, såvida du inte kan visa att händelsen var helt okopplad till överträdelsen. Andra stora undantag från PI-skyddet är följande:

(a) Personliga tillhörigheter – Föremål som inte omfattas

Policyn täcker inte förlust av eller skada på:

 • Kontanter, resecheckar, kredit- eller betalkort osv.

   

 • Värdefulla dokument som pass och körkort

   

 • Smycken, ädelstenar eller andra ädelmetaller, djurhudar eller -skinn (enligt policy)

   

 • Kontaktlinser, tandproteser eller hörapparater

   

 • Handelsprover

   

 • Artiklar som tillhör Hertz

   

 • Djur

   

 • Ömtåliga föremål

   

(b) Personliga tillhörigheter – Scenarion som inte omfattas

Policyn täcker inte förlust av eller skada på föremål som uppstår till följd av stöld om:

 • hyrfordonet inte är ordentligt låst och säkrat när det lämnats och det inte finns bevis på tvång eller våld

   

 • personliga tillhörigheter inte är i ett låst bagage- eller förvaringsutrymme och utom synhåll

   

 • stölden inte har rapporterats till polisen inom 24 timmar efter upptäckten

   

 • värdesaker* lämnats i fordonet över natten mellan kl. 22.00 och 08.00.

   

*Värdesaker definieras som: klockor, foto-, ljud- och videoutrustning, datorer och elektronisk utrustning, mobiltelefoner, pälsar, antikviteter, konst och andra föremål eller föremålssamlingar med ett värde på över 400 GBP/600 EUR.

(c) Personskada – Scenarion som inte omfattas

Policyn täcker inte:

 • självförvållade skador, suicid eller suicidförsök, eller kriminella handlingar

   

 • eventuella tidigare sjukdomar eller medicinska tillstånd

   

 • överträdelser mot hyresavtalet, såvida inte du eller dina arvtagare kan bevisa att olyckan var helt okopplad till överträdelsen

   

 

 

LANDSSPECIFIKA VILLKOR

 

Om inget annat anges före hyrningen eller krävs av omständigheterna, ska följande villkor gälla utöver de allmänna EMEA-villkoren för hyrningar som påbörjas i nedan listade länder. Klausulnumren motsvarar klausulnumren i de allmänna EMEA-villkoren.


Österrike

5(e) Bilar, förutom alla modeller av Mercedes, BMW, och VW/Audi, får också köras in i Kroatien, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Slovenien. Du kan debiteras en högre avgift för CDW, SCDW, TP och PAI om du tar med eller kör in bilar i dessa länder.

Tjeckien

5(e) Bilar får även köras in i och återlämnas i Ungern och Slovakien. Endast specifika kategorier för köras in i och återlämnas till Kroatien, Polen och Slovenien (economi, kompaktbil, intermediate och standard). Bilar får inte köras in i Portugal eller ut från Europas fastland.

Frankrike och Monaco

11(a) Där så är möjligt måste du alltid rapportera trafikolyckor som involverar bilen till polisen omedelbart och till Hertz inom 5 dagar, och rapportera förlust, skada och stöld på bilen till polisen inom 48 timmar.

Tyskland

5(e) Med undantag för Mercedes, BMW och öppna bilar av alla slag, får bilar som hyrs i Tyskland även köras in i Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien.

Ungern

5(e) Bilar som hyrs i Ungern får även tas till och lämnas tillbaka i Kroatien, Tjeckien, Polen, Slovakien och Slovenien. Bilar i klass A, B och C får även tas till och lämnas tillbaka i Rumänien och får tas till, men inte återlämnas i, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien och Serbien-Montenegro.

TP är obligatoriskt om bilen tas in i Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien, Rumänien, Serbien eller Montenegro. Om du inte accepterat TP så måste du meddela en Hertz-representant om detta innan du tar in bilen i något av dessa länder, betala den gällande premiumavgiften för TP och kontrollera att din/ditt Hyressammanställning/Avtal justeras.

Du måste erlägga en extra avgift för TP, CDW och SCDW om bilen tas in i Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien, Rumänien, Serbien eller Montenegro.

Irland

5(f) Bilar får endast köras i Republiken Irland och/eller Nordirland och får inte under några omständigheter köras till något annat land utan Hertz godkännande.

Italien

4(b) Du måste acceptera TP om din hyrning påbörjas inom Italien.

Norge

4(b) Om du accepterat SCDW så kommer CDW-självrisken för förlustskada eller övrig skada på bilen, dess delar eller tillbehör som inte orsakas av stöld, försök till stöld eller skadegörelse att minskas till ett belopp som anges i Hyressammanställningen.

Polen

4(b)Dessutom gäller inte CDW eller TP för skada på navkapslar, vindrutetorkare, registreringsskyltar eller antenner som orsakas av någon annat än olycka, eller skada på insidan av bilen.

I händelse av stöld, ogiltigförklaras alla täckningar om inte bildokumenten och nycklarna återlämnas.

5(e) Bilar som hyrs i Polen får även köras in i Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Slovakien och Slovenien.

Slovakien

5(e) Bilar får även köras in i och återlämnas i Tjeckien och Ungern. Endast vissa kategorier kan köras in i och återlämnas i Kroatien, Polen och Slovakien (economi, kompaktbil, intermediate och standard).

Bilar får inte köras in i Portugal eller ut från Europas fastland.

Sydafrika

3(f) Fristen är 59 minuter.

4 (b) CDW och SCDW täcker inte skada eller förlust som uppstår när bilen körs på oasfalterad väg eller väg som inte är lämplig för den typ av bil som hyrts. Om du planerar att ta med bilen till Namibia kan du köpa Ytterligare täckning som begränsar ditt ansvar för skada som uppstår på grusvägar upp till gällande självriskbelopp. Om du accepterar Total täckning, elimineras självrisken.

5(f) Bilar får köras in i Namibia, Moçambique, Lesotho och Swaziland med skriftligt godkännande.

6(c) Ränta för sen betalning tas ut till en sats på 3 % över ABSA Banks basränta per år.

7(c) Yngsta ålder för hyrning är 23.

Schweiz och Liechtenstein

9 Bränsleinköpsalternativet (FPO) är inte tillgängligt.

13(a) Hertz är endast ansvarigt för förlust eller skada som orsakas av grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse eller överträdelse av detta Avtal från Hertz sida.

Storbritannien

5(f) Bilar som hyrs i Storbritannien får köras till Frankrike enligt Hertzs överenskommelse ‘Le Swap’.

7(c) Du är fullt ansvarig för eventuell restaurering och förlust av hyresintäkter om bilen grips i tullen.

FÖRMÅNSTABELL FÖR PERSONFÖRSÄKRING OCH PERSONSKADEFÖRSÄKRING .

 

 

DEL II. D. VILLKOR SOM GÄLLER UTHYRNING I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

 

 

Villkor som tas upp i denna Del II. D. ("Australiensiska villkor") gäller alla uthyrningar som inleds i Australien. Se fullständig information för uthyrningar i Australien och huruvida hyrvillkoren är tillämpliga för din hyrperiod på www.hertz.com.au. Se fullständig information för uthyrningar i Nya Zeeland och huruvida hyrvillkoren är tillämpliga för din hyrperiod på www.hertz.co.nz.

 

Observera att i Australien och Nya Zeeland kan fordonen vara utrustade med ett fordonsövervakningssystem (VMS) som kan användas för att öppna och stänga fordonet samt spåra och registrera fordonets geografiska positioner, avstånd och hastighet under hyrperioden. Det kan också användas för att sätta fordonet ur funktion i händelse av utebliven betalning eller om vi har anledning att misstänka att fordonet används för olagliga ändamål eller uteslutning av försäkring så som beskrivs i villkoren för Australien och Nya Zeeland. När du hyr av oss ger du ditt medgivande till att vi kan komma att spåra och registrera din plats och användning av fordonet med hjälp av VMS, vilket kan innefatta personlig information. Du ger ditt medgivande till att vi samlar in (inklusive fordonsspårning via ett fordonsövervakningssystem), använder och tillhandahåller din personliga information i enlighet med sekretesspolicyn som finns att läsa på www.hertz.com.au/privacypolicy eller ett Hertz-uthyrningsställe.

 

 


DEL II. F. TILLÄGGSVILLKOR FÖR FÖRETAG OCH RESEBYRÅER

I kraft av ett separat avtal som har ingåtts mellan dig och Företaget eller en Resebyrå och Hertz, har överenskommelser träffats eller kommer att träffas under medlemsperioden för dina hyresperioder, som debiteras antingen via ett Företagskonto eller ett Resebyråkonto. För dessa situationer gäller bestämmelserna i denna Del II. F. som anger de villkor för vilka sådana transaktioner ska hanteras.

TILLÄGGSVILLKOR

VILLKOR UNDER DET ATT

Du har ingått en Medlemsregistrering som inkluderar ett eller flera kreditkortsnummer, som du innehar personligen, och tillåter att Hertz debiterar Hyresavgifterna från det första kreditkortet som anges som har tillgänglig kredit.

Du önskar dra nytta av Programmet och få Hyresavgifterna fakturerade till Företaget där du är anställd, genom debitering av ett OTTO-konto eller genom fakturering via ett Resebyråkonto. Detta tillägg ingås för att definiera metoderna för kombinerad användning av Programmet och Företagets OTTO-konto eller ett Resebyråkonto, liksom dina och Hertz skyldigheter och ansvar och i detta sammanhang.

FÖLJANDE HAR AVTALATS:

1. DEFINITIONER: Följande uttryck, då de används i dessa tilläggsvillkor, ska ha följande betydelser:

"Resebyrå" avser en resebyrå som tillsammans med dig har undertecknat Tillägget som har accepterats av Hertz.

"Företag" avser det företag där du är anställd och som har ingått ett avtal med Hertz att debitera sitt OTTO-konto för de kostnader som uppstår i samband med din hyra inom ramen för Programmet.

"OTTO-konto" avser Företagets kundkonto hos Hertz, eller ett annat konto varifrån Företaget samtycker till att Hertz debiterar alla avgifter som företaget har ådragit sig.

"Resebyråkonto" avser Resebyråns kundkonto hos Hertz.

"Bokning" avser transaktionen genom vilken du, Företaget eller en Resebyrå ger instruktioner till Hertz att åta sig alla nödvändiga åtgärder för hyra av ett fordon i enlighet med villkoren som anges när bokningen har gjorts.

"Hyresavgifter" avser de avgifter som ådras, oavsett på vilket sätt och oavsett slag, genom din bilhyra inom Programmet (kallas även "Avgifter" i dessa Hyresvillkor).

"Fullvärdesvoucher" avser voucher (Tillgodokvitto för hyrbil) som utfärdas av en Resebyrå för den totala summan av Hyresavgifterna i samband med den bilhyra som är föremål för denna voucher.

"OTTO-voucher" avser voucher som används av Företaget och som bär dess OTTO-kontonummer. "Program/OTTO-kombination" avser användning av tjänst inom Programmet då debitering av Hyresavgifterna sker från Företagets OTTO-konto.

"Program/RESEBYRÅ-kombination" avser användning av tjänst inom Programmet då debitering av Hyresavgifterna sker via Resebyråns konto.

2. Du har läst, förstått och accepterat dessa tilläggsvillkor.

3. Företaget/Resebyrån har ingått ett avtal med Hertz, genom vilket Hertz tillåts fakturera Hyresavgifterna, i enlighet med de villkor som anges nedan.

4. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste du skicka tillbaka Tillägget till Avtalet om medlemsregistrering till Hertz. Medlemsregistreringen måste vara fullständigt ifylld och bestyrkt av dig och Företaget/Resebyrån på baksidan.

Företagets/Resebyråns tillåtelse kan dras tillbaka när som helst och om det dras tillbaka, oavsett orsak, kan inte Hertz hållas ansvarigt för företagets eller resebyråns vägran att ge dig förmånerna inom något av Programmen OTTO- eller RESEBYRÅ-kombination.

5. Program/OTTO-KOMBINATION:

När du fyller i "Avsnitt 3" på framsidan av Tillägget, ger du instruktioner till Hertz att debitera OTTO-kontot, vars nummer du anger, med det belopp som motsvarar Hyresavgifterna som gäller alla hyresperioder som du gör enligt villkoren som anges i och införlivas genom Tillägget.

Du intygar att OTTO-kontonumret som du har angett i "Avsnitt 3" är det OTTO-kontonummer som tillhör Företaget där du är anställd.

6. Program/RESEBYRÅ-KOMBINATION:

När du fyller i "Avsnitt 3" på framsidan av Tillägget, ger du instruktioner till Hertz att debitera Resebyrå-kontot, vars nummer du anger, med det belopp som motsvarar Hyresavgifterna som gäller alla hyresperioder som du gör enligt villkoren som anges i och införlivas genom Tillägget.

Du intygar att Resebyråns kontonummer, som du har angett i "Avsnitt 3", är det kontonummer som tillhör Resebyrån.

7. Du åtar dig att meddela Hertz eventuella förändringar i din situation som medför ändring av OTTO-kontot eller det Resebyråkonto som du har angett i "Avsnitt 3" i Tillägget.

8. Du åtar dig att meddela Hertz eventuella förändringar i din situation som medför tillbakadragande av tillåtelsen att använda OTTO-kontot eller Resebyåkontot som du har angett i "Avsnitt 3" i Tillägget.

9. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste du (eller Företaget eller Resebyrån som gör bokningen åt dig) vid bokningstillfället skicka numret för OTTO-kontot eller Resebyråkontot till Hertz, som kommer att debiteras med det belopp som motsvarar Hyresavgifterna för denna bokning, som visas i "Avsnitt 3" i Tillägget, liksom det serienummer som anges på din OTTO-voucher eller Resebyråvoucher (i tillämpliga fall).

10. Om du (eller Företaget eller Resebyrån som gör bokningen åt dig) inte informerar Hertz vid bokningstillfället om OTTO-kontonumret eller Resebyråkontonumret som anges i föregående artikel, eller om så krävs, serienumret i din OTTO-voucher eller ditt Tillgodokvitto för hyrbil, kommer du inte att kunna använda något av Programmen OTTO-kombination och/eller RESEBYRÅ-kombination. I så fall ska beloppet motsvarande Hyresavgifterna debiteras på ett av de kreditkort eller betalkort som du har angett i din Medlemsregistrering.

11. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste hyresvillkoren som anges när bokningen görs vara identiska med de villkor som anges i din Medlemsregistrering.

12. Vidare, för att dra nytta av Programmet RESEBYRÅ-kombination, måste följande villkor uppfyllas:

1. Du måste ha den bokning som har gjorts av Resebyrån.

2. Resebyrån måste utfärda en "Fullvärdesvoucher".

13. Den OTTO-voucher som utfärdas av Företaget eller den "Fullvärdesvoucher" som utfärdas av Resebyrån ska skickas till Hertz när bokningen görs och Hertz kan inte hållas ansvarigt för fel som du, Företaget eller Resebyrån kan komma att begå i samband med bokningen eller försändelsen av OTTO-voucher eller "Fullvärdesvoucher".

14. Du åtar dig att inte hyra inom något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination om Företaget eller Resebyrån inte längre garanterar dina hyresperioder.

15. En programmedlem som på ett svekfullt sätt använder OTTO-voucher eller OTTO-kontonummer, eller ett Resebyråkontonummer eller en Voucher som har utfärdats av Resebyrån, kommer automatiskt att uteslutas från Programmets Medlemslista.

16. Tjänster inom Programmet kommer att tillhandahållas i enlighet med de Hyresvillkor som gäller för det land där Hyresperioden påbörjas, med verkan från det datum och den fullgörelseort av avtalet som specificeras vid bokningstillfället. Hyrestagaren måste uppfylla alla kvalificerande kriterier som definieras av Hertz, och som anges i dessa Hyresvillkor. Tjänster inom Programmet kommer att faktureras i enlighet med de priser som gäller vid tidpunkten och på platsen för hyran.

17. Maximal hyresperiod är 30 dagar. Om du önskar hyra en bil under en period som är längre än 30 dagar, måste ett nytt avtal ingås.

18. Hertz förbehåller sig rätten att inte hyra ut ett fordon till någon som är påverkad av alkohol, droger eller andra medel som på ett liknande sätt påverkar en persons förmåga att köra säkert.

19. Hertz är inte ansvarigt för någon skada på eller förlust av egendom som härrör från Företagets/Resebyråns ingripande eftersom dessa agerar som oberoende förmedlare och inte i egenskap av Hertzrepresentant eller -anställd.

20. Bokningar kan endast göras av bilgrupper och inte av bilmodeller eller specifika märken, dock beaktas hyrestagarens önskemål i mån av tillgänglighet.

21. Företaget/Resebyrån är ansvarigt för alla skador, förluster eller förseningar som härrör från någon handling från Företagets/Resebyråns sida och som överskrider Företagets/Resebyråns funktioner enligt Programmets sammanhang, att korrekt ange de tjänster som ska tillhandahållas enligt Programmet när en bokning görs, att informera hyrestagaren/föraren om hans/hennes skyldigheter gällande behörighetskrav och ekonomisk situation, att vidarebefordra alla uppgifter och särskilda krav från föraren, i syfte att göra en bokning.

För att se våra tidigare regler och villkor, klicka här. 

HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS

DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING

DEL II. HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLA UTHYRNINGAR INOM HERTZ GOLD PLUS REWARDS

B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I USA OCH KANADA

C. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA)

D. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I AUSTRALIEN

E. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I NYA ZEELAND

F. KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR FÖRETAGS- OCH RESEBYRÅKONTON

G. REGLER OCH VILLKOR GILTIGA FÖRE DEN 24 OKTOBER, 2016.