Skriv ut

Personuppgiftspolicy

Vi är First Rent a Car AB med org.nr. 556434-7820 ("Uthyraren") och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi bedriver den svenska uthyrningsverksamheten av fordon under varumärkena HERTZ och THRIFTY. Alla referenser i denna policy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Uthyraren.

Detta är en översiktlig sammanfattning för att förklara hur vi samlar in, behandlar, förvarar och på andra sätt använder oss av uppgifter om dig och dina rättigheter avseende dessa uppgifter. För mer ingående information, vänligen se den fullständiga policyn nedan.


INSAMLING

 • Vi kan komma att samla in uppgifter från dig på ett flertal olika sätt bestående av, men inte begränsat till, hyrstationer, kiosker, telefonsamtal, kundtjänstkontakt, mobiltelefonappar, webbplats, hyrfordon och andra källor, inklusive tredjepartsleverantörer och affärspartners.
 • Vi samlar uppgifter från kunder under bokningsprocessen och hyrestransaktionen, så som namn, adress och betalkortsinformation.
 • Vi använder oss av ”cookies” och andra elektroniska verktyg för att samla statistisk information om ditt användande av våra webbsidor i enlighet med dina anvisningar.

SYFTEN

 • Uppgifter som du tillhandahåller ska användas för att förse dig med de tjänster du efterfrågar.
 • Vi kommer att använda de kontaktuppgifter du tillhandahåller för att kommunicera med dig för att förse dig med dessa tjänster.
 • Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att skicka information rörande våra tjänster, i de fall detta är godkänt av dig.
 • Vi använder personlig information för våra egna analytiska ändamål och för att möjliggöra för oss att hjälpa våra kunder genom att förbättra våra tjänster och webbsidor.

DELNING

 • Vi kan komma att tillhandahålla dina uppgifter till utvalda tredjepartsleverantörer.
 • Vi säljer inte dina uppgifter vidare till orelaterade tredje parter, men kan med ditt samtycke dela dina uppgifter med tredjepartspartners i marknadsföringssyfte.
 • Dina uppgifter kan överföras ut ur ditt hemvistland till länder så som USA för behandling och lagring i enlighet med tillämplig lag.
 • Dina uppgifter kan överföras ut ur ditt hemvistland för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.

LAGRINGSTID & SÄKERHET

 • Vi vidtar skäliga åtgärder för att skydda personuppgifter från stöld, obehörigt användande, utlämnande eller förändring.
 • Vi strävar efter att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Vi behåller i allmänhet kundinformation under så lång tid som vi anser nödvändigt för att tillgodose ändamålet för vilket uppgifterna samlades in, eller som tillåts eller krävs enligt lag.

DINA RÄTTIGHETER

 • Ni har rätt till tillgång, granskning eller uppdatering av de uppgifter vi har rörande dig.
 • Under speciella omständigheter kan du också efterfråga korrigering eller radering av dina personuppgifter, en begränsning av vår behandling eller invända mot viss behandling.
 • Vi ska göra vårt bästa för att tillgodose din begäran, men förbehåller oss rätten att införa vissa restriktioner och krav.
 • I de fall vi använder samtycke som grund för behandling, kan du alltid återkalla samtycket.

FRÅGOR & ÄNDRINGAR

 • Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på så sätt som föreskrivs i den fullständiga policyn.
 • Vi kan komma att ändra denna policy närsomhelst, men förändringar kommer inte att gälla retroaktivt.
 • Vi kommer att meddela dig via vår webbplats när vi gör materiella förändringar.
 • Denna Policy uppdaterades senast den 12 december 2022.


Personuppgiftspolicy


1.

Inledning

Vi är First Rent a Car AB med org.nr. 556434-7820 ("Uthyraren") och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi bedriver den svenska uthyrningsverksamheten av fordon under varumärket HERTZ och THRIFTY. Alla referenser i denna policy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Uthyraren. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna policy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna policy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

2.

Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna policy omfattar Uthyrarens behandling av sina hyrestagares personuppgifter i samband med uthyrning av fordon. Vi använder ett nätverk av licenstagare i samband med våra tjänster men de är alla självständiga företag. Vi ansvarar därför inte för våra licenstagares behandling av dina personuppgifter eller andra tredje parter med vilka du kan komma i kontakt med.

3.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling personuppgifterna?

Uthyraren behandlar följande kategorier av personuppgifter på det sätt och för de ändamål som redogörs i tabellerna nedan.

Uthyraren behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål måste Uthyraren basera sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där Uthyraren eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som Uthyraren baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Om det förekommer automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) för att fullgöra något av ändamålen i tabellerna nedan beskrivs detta i punkt 10.

Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Hantera bokning av och uthyrning av fordon.

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identitets- och körkortskontroll vid utlämnande av fordon.
 • Kreditupplysning för att säkerställa förarens betalningsförmåga.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar).
 • Anpassning av fordon utefter hyrestagarens önskemål.
 • Kontroll av mätarställningar på fordonet före och efter överlämning av fordon.
 • Kontroll om hyrestagare finns registrerad i Biluthyrarna Sveriges informationslista.
 • Adresskontroll mot SPAR.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Kontrollera påförd trängselskatt eller broavgift under hyrestiden.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Körkortsinnehav och körkortsnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • Betalningsinformation (kreditkortsnummer, transaktionsbelopp, reservation av belopp på kreditkort).
 • Kopia av identitetshandling (körkortsinnehav, körkortsnummer).
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
 • Betalningshistorik.
 • Hyresinformation (vilket fordon som hyrts ut, inom vilken geografiskt område fordonet får användas, plats för avhämtning och avlämning av fordon, eventuella restriktioner för användning av fordon såsom förbud att använda fordon som draghjälp för andra fordon, vilka önskemål om tillägg och anpassningar som efterfrågats av hyrestagaren, såsom bilbarnstol).
 • I förekommande fall, arbetsgivarens namn och adress.
 • Information om körsträcka och förbrukning av drivmedel.
 • GPS position (endast avseende trängselskatt och broavgift).

Rättslig grund: Fullgörande av hyresavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet med hyrestagaren.

Lagringsperiod: Under hyresavtalets avtalstid och för en tid om 3 år därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Hantera kundserviceärenden.

 • Identifiering.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Utredningar av och support vid klagomål och reklamationer som är kopplade till användandet av våra tjänster, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband att du hyrt ett fordon utav oss.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Körkortsinnehav och körkortsnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • Kopia av identitetshandling.
 • Uppgifter som lämnas av hyrestagaren under reklamationsärendet.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera reklamationer och kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

 • Bokföring av ekonomiska transaktioner.
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, lag om biluthyrning).
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-post).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsformation.
 • Din korrespondens.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig hyran.

Lagringsperiod: 3 år efter hyresavtalets utgång, 7 år för bokföring och i övrigt den lagringstid som krävs enligt lag.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring

 • Skapa riktade erbjudanden och rabatter och inspirationsutskick.
 • Analysera den information som vi samlar in för ändamålet för att kategorisera dig i en passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation.
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och adress).
 • Kön.
 • Information om frequent-flyer-program bonus/lojalitetsprogram som du är medlem i.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandhålla våra tjänster och att kunden tar del av de erbjudanden där kunden är medlem.

Lagringsperiod: 2 år från att hyresavtalet löpt ut.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Utredning av skador på och förlust av fordon

 • Upprättande av skadeanmälan till försäkringsbolag.
 • Kommunikation med hyrestagaren för inhämtande av information om händelseförlopp.
 • Utredning av hur skada uppkommit på fordon.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Körkortsinnehav och körkortsnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • Kopia av identitetshandling.
 • Uppgifter om hyresobjektet.
 • Uppgifter som lämnas av hyrestagaren under utredningsärendet, såsom användning av fordonet.
 • Skadenummer.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utreda skador på fordon.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas till dess utredning av uppkommen skada är avslutad och eventuell ersättning från försäkringsbolag är utbetald samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Kundundersökningar

 • Ta fram och analysera resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Sammanställa statistik av användandet av våra tjänster utifrån de personuppgifter som samlas in för ändamålet.
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • Information om frequent-flyer-program och andra bonus/lojalitetsprogram som du är medlem i.
 • Hyreshistorik.
 • De svar du lämnar i kundundersökningen.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kundundersökningar för att utveckla våra erbjudanden och HERTZ och THRIFTY’s erbjudanden som helhet som franchiseorganisation vilket inkluderar franchisegivare/franchisetagare.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under 1 år efter att kundundersökningen genomfördes.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Säkerställande att uthyrda fordon används inom avtalat geografiskt område.

 • Kontrollera var fordonet befinner sig om det inte återlämnats i tid eller om fordonet kör utanför avtalat geografiskt område samt kontakt med hyrestagaren i samband därmed.
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • GPS position.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under hyresavtalets avtalstid samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Erbjudande av rabatt (t.ex. till medlem i en fackförening).

 • Registrering av hyrestagarens CDP-nummer (en rabattkod baserat på medlemskap, anställning eller liknande) i samband med uthyrning av fordon för att verkställa rabatt.
 • För uthyrning av fordon - se tabell ovan.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • CDP-nummer.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt, och hyrestagarens, berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under hyresavtalets avtalstid samt under den tid som är nödvändig för att, särskilt i förhållande till hyrestagaren, fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Erbjudande av fordon anpassad för funktionshinder

 • Information om vilka typer av specialanpassade fordon som erbjuds.
 • Reservering av fordon med den specialanpassning som hyrestagaren beställt.
 • För uthyrning av fordon - se tabell ovan.
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress).
 • Hyrestagarens val av specialanpassat fordon.

Rättslig grund: Samtycke. Eftersom uppgift om behov av fordon med specialanpassning för funktionshinder kan ses som en känslig personuppgift behandlar vi sådan information med stöd av det samtycke du lämnar vid bokning av våra fordon. Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke du har lämnat genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i punkt 12. Observera att om du väljer att återkalla ditt samtycke före uthyrningstillfället kommer vi inte längre att kunna erbjuda dig det specialanpassade fordon du valt. Vänligen notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som redan har skett baserat på det tidigare lämnade samtycket innan detta återkallades.

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas under hyresavtalets avtalstid eller till dess du återkallar ditt samtycke samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

 • Att följa fordonet för att tillhandahålla information under färden avseende historik, fritidsintressen, restauranger, drivmedelstationer eller andra platser eller tjänster av intresse.
 • GPS position
 • Platser eller tjänster av intresse.

Rättslig grund: Samtycke. Vi kommer be dig om att lämna ditt samtycke för att utföra behandlingen för ovan ändamål. Att lämna samtycke är helt frivilligt men det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du väljer att använda.

Lagringsperiod: 2 år efter hyresavtalets utgång.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

 • Att dela information om dina köregenskaper eller fordonsdata (t.ex. vägförhållanden) med dig, din arbetsgivare eller andra under din hyra.
 • Köregenskaper.
 • Fordonsdata (t.ex. vägförhållanden).
 • GPS position.

Rättslig grund: Samtycke. Vi kommer be dig om att lämna ditt samtycke för att utföra behandlingen för ovan ändamål. Att lämna samtycke är helt frivilligt men det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du väljer att använda.

Lagringsperiod: 2 år efter hyresavtalets utgång.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för kundkollektivet i stort.

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment av fordon, uthyrningsstationer eller uthämtningsställen.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
 • Analysera de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för förbättring av våra tjänster.
 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsområde.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och 3 år därefter.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Profilering

 • Dela dina personuppgifter med tredje part.
 • Låta tredje part analysera de uppgifter vi samlar in för ändamålet, sina egna och allmänt tillgängliga uppgifter. Baserat på dessa uppgifter sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment). Insikterna från analysen ligger till grund för riktad marknadsföring till kundsegment.
 • Personnummer.
 • Postnummer.

Rättslig grund: Samtycke. Vi kommer be dig om att lämna ditt samtycke för att utföra behandlingen för ovan ändamål. Att lämna samtycke är helt frivilligt men det är nödvändigt för att vi ska kunna rikta anpassade erbjudanden samt förslag och information till dig personligt.

Lagringsperiod: 2 år efter hyresavtalets upphörande.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring och riktad annonsering

 • För att visa relevant marknadsföringskommunikation för dig.
 • För att hjälpa oss att bättre förstå dina specifika intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy kommunikationen efter dina behov.
 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress
 • Köphistorik, aktivitet på vår webbplats och i vår app (i den mån detta kan kopplas till dig).
 • E-postöppnings- och klickfrekvens samt data om annonscookies

Rättslig grund: Berättigat intresse alternativt samtycke Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skapa relevanta annonser. I förekommande fall baseras behandlingen på ditt samtycke till cookies.

Lagringsperiod: 1 år från att hyresavtalet löpt ut.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring och riktad annonsering

 • För att visa dig relevanta och skräddarsydda annonser från Hertz, när du besöker våra annonspartners webbplatser, på tredjepartswebbplatser och inom sociala mediekanaler och direktkommunikation (detta kallas vanligen för ”retargeting”). För att göra det möjligt för oss att hitta och kontakta rätt målgrupper och tillhandahålla reklam till dessa personer.
 • E-postöppnings- och klickfrekvens samt data om annonscookies

Rättslig grund: Samtycke alternativt berättigat intresse. Behandlingen utförs baserat på ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss eller, om du har köpt en tjänst av oss, vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringskommunikation till och för dig. Vi betraktar våra annonspartner som Meta och Google som gemensamt ansvariga tillsammans med oss (gemensamma personuppgiftsansvariga) i dessa scenarier.

Lagringsperiod: 1 år från att hyresavtalet löpt ut.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring och riktad annonsering

 • För att skicka marknadsföringskommunikation som du har begärt eller som kan vara av intresse för dig.
 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress

Rättslig grund: Samtycke alternativt Berättigat intresse. Behandlingen utförs baserat på ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss eller, om du har köpt en produkt eller tjänst av oss, vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Lagringsperiod: 1 år från att hyresavtalet löpt ut.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring och riktad annonsering

 • Statistisk prestandaanalys av vår marknadsföringskommunikation.
 • E-postöppnings- och klickfrekvens samt data om annonscookies

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att mäta effektivitet av våra marknadsföringsaktiviteter vad gäller webbaktivitet, under förutsättning att användaren har accepterat cookies på vår webbplats samt berättigat för att kunden tar del av de erbjudanden där kunden är medlem.

Lagringsperiod: 1 år från att hyresavtalet löpt ut.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Marknadsföring via tredje part

 • Dela dina personuppgifter med tredje part.
 • Låta tredje part där du är medlem skicka riktade erbjudanden till dig.
 • Låta tredje part där du är medlem skapa en profil av dig för att nå ut till personer med motsvarande profil som du som också är medlemmar hos sådan tredje part.
 • E-post

Rättslig grund: Samtycke. Vi kommer be dig om att lämna ditt samtycke för att utföra behandlingen för ovan ändamål. Att lämna samtycke är helt frivilligt men det är nödvändigt för att vi ska kunna rikta anpassade erbjudanden samt förslag och information till dig personligt.

Lagringsperiod: 2 år efter hyresavtalets utgång.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Rapportering till Biluthyrarna Sverige

 • Rapportering till Biluthyrarna Sveriges informationslista av uppgifter om hyrestagares brott mot hyresvillkor och förorsakande av skada på uthyrda fordon.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Körkortsinnehav och körkortsnummer.
 • Skäl för rapportering, se mer punkt 7.1(f).

Rättslig grund: Allmänt intresse alternativt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Kreditupplysningsverksamhet anses vara en uppgift av allmänt intresse och Uthyrarens rapportering är en förutsättning för att Biluthyrarna Sverige ska föra en sådan informationslista. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och andra uthyrares berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Underlag för rapportering sparas till dess informationen har publicerats av Biluthyrarna Sverige och gallras inom 72 timmar från rapporteringen.Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter 

Hantera förfrågningar från polis och andra myndigheter samt för att göra användaravtalet gällande

 • Tillhandahålla information avseende användningen av våra fordon till polis och andra brottsbekämpande myndigheter efter förfrågningar, t.ex. i samband med utredning av brott eller överträdelser av lagar eller regler, inklusive trafikregler (t.ex. fortkörning)
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Tidpunkt och tidsperiod för användning av fordon
 • Plats för boknings start och avslut
 • Betalningshistorik
 • Fordonets GPS-position
 • IP-adress
 • Annan data hänförlig till genomförd hyra, såsom bokningsdata, fordonsdata och skadedata

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Denna behandling kommer genomföras när så krävs enligt lag. Vi kan även komma att tillhandahålla information till myndigheter när så är nödvändigt för att tillgodose sådana myndigheters berättigade intresse att undersöka eller utreda brott eller överträdelse av lagar eller regler och/eller vårt eget berättigade intresse av att verkställa användaravtalet och säkerställa din efterlevnad av användaravtalets villkor.

Lagringsperiod: Till dess att ditt användarkonto avslutats samt därefter under sådan tid som är nödvändig för att kunna efterleva rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för respektive ändamål som framgår av tabellen ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke utan att behöva ange någon anledning. Vi kommer inte genomföra någon behandling av dina personuppgifter för detta ändamål utan att du först har lämnat ditt frivilliga samtycke.

5.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Uthyraren behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig inkluderande men inte begränsat till:

5.1

ONLINE

 • Vår webbplats.
 • Våra kiosker.
 • Våra mobila applikationer .
 • Våra officiella sociala nätverkssidor.
 • Din enhets webbläsare.
 • Tredje parts sociala nätverk.
 • Fordonsintegrerad teknik, utrustningsteknik eller via telematik.

5.2

OFF LINE

 • samtal till eller från vår bokning, kundtjänst, vägassistans, kundkontakt eller medlemscenter.
 • samverkan med våra olika licenstagare, franchisetagare till och franchisegivare av varumärkena HERTZ och THRIFTY.
 • fysiska uthyrningsstationer som betjänas av personal.
 • i samband med en bokning (till och med en övergiven eller avbruten bokning), uthyrning av fordon eller utrustning eller inköp av fordon eller utrustning.
 • reservationer du gör med oss via licenstagare, resebyråer eller mäklare, online eller fysiskt
 • när du går med i våra medlemsprogram.
 • Transaktioner du genomför med oss, våra licenstagare franchisetagare till och franchisegivare av varumärket HERTZ och THRIFTY och agenter inklusive alternativ du väljer, avgifter som uppstår och eventuella incidenter eller olyckor som kan inträffa.
 • CDP sponsorer eller sponsorer av kampanjkoder, anslutningar eller speciella rabattkoder.
 • konsumentrapporteringsbyråer och andra företag som har affärsrelationer med oss, till exempel våra licenstagare och affärspartners, inklusive flygbolag, hotell och försäkringsbolag.
 • Kravhanteringsföretag (antingen intressebolag eller tredje parter).

5.3

Uthyraren inhämtar även personuppgifter från följande källor:

(a) Franchisegivare av/franchisetagare till varumärkena HERTZ och THRIFTY;

(b) Kreditupplysningsföretag och banker;

(c) Försäkringsbolag;

(d) Leverantörer av bonus/lojalitetsprogram;

(e) I förekommande fall din arbetsgivare;

(f) Offentliga register, vägtrafikregistret, Statens personadressregister (”SPAR”);

(g) Biluthyrarna Sverige – endast ett ”ja” inhämtas om du finns med på listan, se mer nedan under punkt 7.1(f);

6.

Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

En del av de personuppgifter som du tillhandahåller oss är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt det avtal som vi ingår i samband med att du hyr ett fordon av oss. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig hyra av fordon. Vilka uppgifter som är obligatoriska att tillhandahålla oss för att du ska kunna använda våra tjänster kommer att framgå i samband med att vi frågar dig om dem.

7.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, och i enlighet med nedan, kommer Uthyraren dela dina personuppgifter med följande mottagare.

7.1

Tredje parter

(a) För att tillhandahålla tjänster till dig: Vi delar dina personuppgifter mellan oss, våra agenter, franchisetagare till och franchisegivare till varumärkena HERTZ och THRIFTY (Hertz Corporation/Hertz Europe Limited) och andra företag för att tillhandahålla tjänster till dig, inkluderande:

 • göra dina bokningsreservationer.
 • bearbeta och/eller bekräfta dina transaktioner.
 • förbättra hyrestjänster, t.ex. tjänster som tillhandahålls i samband med Hertz-medlemskapsprogram.
 • tillhandahålla kundsupport.
 • fakturahantering i samband med dina hyror och medlemskap.
 • för kundnöjdhets- och marknadsundersökningsändamål för att förbättra våra tjänster.

(b) För att dela med företag du använder: Vi delar dina personuppgifter med företag du använder i samband med din hyra, inkluderande:

 • din kreditkortsleverantör och andra företag som behandlar dina avgifter.
 • mellanhand du använder, t.ex. en resebyrå eller resemäklare, i förhållande till någon aspekt av din hyra.
 • - Varje tillhandahållare av ett medlemskap som du belönas för att hyra av oss, t.ex. bonusprogram.
 • någon sponsringsorganisation som betalar hela eller en del av dina hyresavgifter.

(c) Delning med de källor vi inhämtar information från: För att kunna inhämta information från de källor som anges i punkt 5.3 behöver vi även dela med oss av viss information om dig till dessa källor. Vi kommer därför dela ditt personnummer, och i vissa fall kompletterande uppgifter som namn och adress, med dessa källor.

(d) Skyddande och juridiska skäl: Vi får använda, dela och avslöja dina personuppgifter av juridiska skäl som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga, inkluderande:

 • följa gällande lagar och legala processer.
 • behandla, hantera eller på annat sätt svara på skadeståndsanspråk, inkluderande kropps- eller egendomsskada.
 • återhämta våra fordon eller eventuella pengar, t.ex. inkassobyråer.
 • svara på förfrågningar från offentliga organ och myndigheter.
 • verkställa våra villkor.
 • skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra dotterbolags, dina eller andras.
 • skydda vår verksamhet eller våra dotterbolags.
 • göra det möjligt för oss att utöva tillgängliga påföljder eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

(e) Dela till våra tjänsteleverantörer och agenter: Vi kan använda andra företag såsom våra tjänsteleverantörer eller agenter för att agera på uppdrag av oss och hjälpa oss i vår verksamhet och utföra tjänster för oss enligt vår instruktion. Dessa tjänster kan innefatta drift av webbplatser eller databaser, applikationer på våra sociala media plattformar, tävlingar och andra kampanjer för oss, marknadsföringsutskick, utföra dataanalys och genomföra kundnöjdhetsundersökningar eller andra undersökningar. Vi kommer att sträva efter att kräva av våra tjänsteleverantörer och agenter att behålla lämpliga säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter och använda de personuppgifter vi tillhandahåller till dem bara för de ändamål vi anger.

(f) Dela för företagsaffärer: Vi kan dela dina personuppgifter till tredje part i samband med eventuell eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande).

(g) Dela med Biluthyrarna Sverige: I fall som beskrivs nedan rapporteras detta till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Vi överför således dina personuppgifter (namn, adress, personnummer samt grunden för rapporteringen i form av en kod) till Biluthyrarna Sverige som kommer att behandla uppgifterna i informationslistan samt ge anslutna biluthyrningsföretag tillgång till informationen med rekommendation att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Grund för rapportering avser om du i) efter hyrestidens slut inte återlämnar fordonet, ii) inte betalar P-böter, iii) inte betalar hyra och annan ersättning, iv) vanvårdar fordonet, v) anmäls till polis för olovligt brukande, eller vi) olovligen lämnar ut hyresfordonet till annan förare. Ändamålet med överföringen av personuppgifter till Biluthyrarna Sveriges informationslista är att minska risken för skada och kostnader för UH, för anslutna biluthyrningsföretag samt i förlängningen för allmänheten.

Informationslistan förs med tillstånd från Datainspektionen. I samband med att personuppgifter registreras i Biluthyrarna Sveriges informationslista skickas ett brev till den som blir registrerad med information om registreringen samt skälet till registreringen och att uppgifterna lagras i 24 månader av Biluthyrarna Sverige. Mer information om hur Biluthyrarna Sverige behandlar dina personuppgifter hittar du på www.biluthyrarna.se

(h) Försäkringsbolag; och

(i) I förekommande fall din arbetsgivare.

7.2

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, bland annat till USA. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att införa lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till.

För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 12. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler här.

Länder utanför EU/EES kan ha lagar som innebär att offentliga myndigheter kan ha rätt att begära ut personuppgifter som lagras i landet i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet. Oavsett om det är vi eller någon av våra leverantörer som behandlar dina personuppgifter kommer vi att säkerställa en hög skyddsnivå vid ett överförande av dessa och att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande dataskyddskrav (såsom GDPR). Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att säkerställa:

(a)om EU-kommissionen har beslutat att det land utanför EU/EES till vilket dina personuppgifter överförs uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som GDPR ger. Detta innebär exempelvis att uppgifterna fortsätter skyddas från obehörig åtkomst och att du kan göra dina rättigheter i förhållande till uppgifterna gällande; eller
(b)att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan oss och mottagaren av personuppgifterna utanför EU/EES. Det innebär att mottagaren garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR ger fortfarande gäller. I dessa fall bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

8

Säkerhet

8.1

Säkerhetsåtgärder

Informationen lagras och nås på olika platser och molntjänster. Servrar som lagrar information finns främst i Europa och USA, även om lagring kan ske på andra platser. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att (a) skydda personuppgifter mot förlust, stöld, obehörig användning, avslöjande eller modifiering, och (b) säkerställa integriteten i dina personuppgifter. För att hjälpa oss att skydda din integritet bör du hemlighålla alla inloggnings-ID och lösenord, medlemsnummer eller andra identifierare eller uppgifter som du kanske har ställt in eller tillhandahållits i samband med ditt deltagande i eller användning av våra produkter, tjänster, eller webbplatser.

8.2

Överföringar

Som du kanske vet finns det ingen helt säker metod för överföring eller lagring av data. Det finns risker förenat med all typ av överföring (såsom förlust, felaktighet, avlyssning och missbruk av data som överförs) vilket beror på att de olika sätten att över skiljer sig från varandra (t.ex. post, telefonsamtal, textmeddelanden, fax och överföringar via Internet eller trådlösa nätverk). Om du har anledning att tro att något konto hos oss inte längre är säkert, måste du omedelbart kontakta oss.

Vi försöker hitta en balans mellan säkerheten för din data och din bekvämlighet. Som ett resultat kan vi ibland använda en kommunikationsmetod som är mindre säker än ett mindre bekvämt alternativ. T.ex. kan vi skicka ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande i okrypterad form (det vill säga genast läsbar) eftersom många av våra kunder inte kan komma åt krypterad (dvs. kodad) e-post eller meddelanden. Det innebär att vårt meddelande, om det är felaktigt eller avlyssnat, kan läsas lättare än krypterade meddelanden. Sådana meddelanden kan innehålla personuppgifter. Vänligen inkludera inte konfidentiell information, t.ex. ditt kreditkortsnummer eller lösenord för kontot, i något e-postmeddelande eller text som du skickar till oss eller på ett inlägg som du gör på en allmänt tillgänglig plattform på en tredje parts sociala nätverkssida, särskilt eftersom alla sådana inlägg omedelbart blir offentliga. För ett säkrare sätt att kommunicera med oss via Internet, vänligen klicka på länken "Kontakta oss" på vår webbplats.

9.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På hertz.se använder vi följande cookies:

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är avgörande för driften av vår webbplats. Utan dem skulle du inte kunna navigera på webbplatsen och använda vissa av dess funktioner. Nödvändiga cookies gör att information som du lämnar och beslut som du fattar om din fordonshyra kan kommas ihåg från en sida till nästa i bokningsprocessen. Eftersom dessa cookies är nödvändiga ger vi dig inte möjlighet att inaktivera dem på vår webbplats.

Funktions-cookies

Vi använder funktions-cookies för att komma ihåg val du har gjord under tidigare besök och ändringar du har gjort för att anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Vi använder även funktions-cookies för att ge dig förbättrade tjänster, så att du kan titta på en video online. Informationen som dessa cookies samlar är anonymiserad och används endast i förhållande till den webbplatsen.

Prestanda cookies

Vi använder prestanda-cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta gör att vi kan ge dig en bättre upplevelse genom att anpassa vårt erbjudande och snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All insamlad information är aggregerad och är därför anonym och används endast för att förbättra hur vår webbplats fungerar.

Reklam-cookies

Hertz och våra annonsörer kan använda cookies för att visa annonser som vi tror är relevanta för dig och dina intressen. De används för att begränsa antalet gånger en annons visas samt mäta hur effektiv annonskampanjen är. Vi kan också använda cookies placerade av annonseringsföretag som kan registrera att du har besökt den här webbplatsen och dela den informationen med andra annonseringsföretag för att möjliggöra att riktade annonser skickas till din dator.

Tredje parts cookies

Tredjeparts cookies ställs in av någon annan än oss. Till exempel kan vår webbplats innehålla innehåll som är integrerat från t.ex. YouTube och banners som levereras till oss via ett annonseringspartner nätverk. Dessa webbplatser kan sätta egna cookies.


Om du vill inaktivera cookies eller ändra cookie-inställningarna på vår webbplats, gå till länken Hantera cookies längst ner på webbsidan för fullständig information och ange dina inställningar.

Vår webbplats är inte riktade till personer under 13 år, och vi samlar inte in personuppgifter medvetet från sådana personer.

10.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen. Vi tar denna typ av automatiserade beslut i samband med internetbokning i följande fall:

(a)Du har inte möjlighet att boka vissa fordon baserat på din ålder. Denna information är relevant för att våra försäkringsgivare har gjort en riskbedömning innebärande att det inte är önskvärt att hyra ut vissa kategorier av fordon till personer under en viss ålder.
(b)Du har inte möjlighet att boka fordon om du inte har för fordonet giltigt körkort. Vid internetbokning och uthämtning via automat kommer din bokning att nekas via automatiskt beslutsfattande om giltigt körkort inte uppvisas.
(c)Du har inte möjlighet att boka fordon om du inte uppfyller våra kreditkontrollskrav eller om du finns registrerad på Biluthyrarna Sveriges informationslista.
(d)Du har inte möjlighet att boka fordon om du inte anger ett giltigt kreditkort.

Om du inte blir godkänd vid de ovan beskrivna automatiserade besluten kommer du inte kunna genomföra din bokning. Vi har ett antal säkerhetsmekanismer för att kontrollera att besluten är korrekta, vilken bland annat innebär löpande översikter av våra beslutsmodeller, och stickprov i enskilda fall. Om du har åsikter om utgången kan du vända dig till oss genom kontaktuppgifterna i punkt 12 för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

11.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkt 12. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Uthyraren alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Uthyrarens behandling av dina personuppgifter.

(a)Rätt till tillgång Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Uthyraren behandlar och även att få kompletterande information avseende Uthyrarens behandling av dina personuppgifter.
(b)Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
(c)Rätt till radering Du har rätt att begära att Uthyraren raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer.
 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
(d)Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
 • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
 • Uthyraren behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
(e)Rätt till dataportabilitet Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Uthyraren för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.
(f)Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Uthyraren är berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) under vissa förutsättningar.
(g)Rätt att invända mot direktmarknadsföring Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Uthyraren inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

12.

Hur kan du kontakta oss?

Vänligen kontakta oss via e-mail gdpr@hertz.se eller skriv till adressen nedan om du har några frågor, önskar utöva din rätt till åtkomst eller söka annat stöd enligt ovan.

First Rent a Car AB har utsett ett dataskyddsombud. Du kan kontakta Dataskyddsombudet på peer.jorns@hertz.se

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:
Dataskyddsombud
First Rent a Car AB
Hertz International Franchisee
Master Samuelsgatan 20, SE-111 44 Solna, Sweden

13.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, oavsett anledning, genom att lägga ut ändrad version på vår webbplats eller på tillämpliga applikationer eller andra webbplatser. Sådana ändringar kommer att gälla vid publicering, men kommer inte att tillämpas retroaktivt. När vi gör en väsentlig förändring anger vi datumet för sådan uppdatering på den inledande sidan ovan och informerar om detta på vår webbplats.

Skriv ut